دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های …

کارفرینان و بنیانگذاران این صنایع وقتی به سن بازنشستگی میرسند، با مشکل پیدا کردن جانشینی شایسته برای خود مواجهاند،به گونهای که برخی از این شرکتها…

مقاله – 
بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۵

مقاله – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۵

اصول مدیریت در رسانه های پخش خدمات عمومی بر اساس دو اصل مسئولیت اجتماعی[۵۴] (واگنر[۵۵]، ۱۹۹۹) و استقلال[۵۶] (پریس[۵۷] و رابوی[۵۸]، ۲۰۰۱) شکل می گیرد: نظریه مسئولیت اجتماعی…