تحقیق و پایان نامه

دسترسی به منابع مقالات : استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های …

۰۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰درصد کمپلکسpHشکل ۴-۵- توزیع کمپلکسهای U(VI) –HQ 8 به صورت تابعی از pH برای نسبت مولی۱۰= [U]/[HQ8] و ۱- mmol/L1/0=[U] [14].شکل ۴-۶- راندمان استخراج اورانیم به صورت تابعی از pH محیط؛۱- mgL20=[U] ، ۲۰=[U]/HQ]-8 [، (w/v) %5/0=]114-[X ،˚C 50=Teq، min15=teq،min10=trot، rpm5000= ω۴-۵- تأثیر غلظت سورفکتانت بر […]

تحقیق و پایان نامه

استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به ویژه …

۴۰ ۵/۴۳ ۸۰ ۵/۸۲ ۱۰۰ ۵/۱۰۱ شکل ۴-۱- منحنی تغییرات پرتوزایی بر حسب غلظت.۴-۲- تاثیر نوع سورفکتانت بر راندمان استخراجنتایج حاصل برای راندمان استخراج نقطه ابری اورانیم برای از انواع مختلف سورفکتانتهای مورد بررسی (تریتون ۱۱۴-X، تریتون۱۰۰-X، CTAB و SDS) و مخلوط آنها، در شکلهای ۴-۲ و ۴-۳ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود تریتون […]

تحقیق و پایان نامه

تحقیق – استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی …

۳-۳-۳-۵- بررسی اثر غلظت لیگاند بر میزان استخراج اورانیمبا هدف بررسی اثر غلظت عامل کیلیت ساز بر استخراج اورانیم و تعیین مقدار بهینهی لیگاند، محلولهایی از اورانیم به غلظت۱- mgL20 در لولههای سانتریفوژ ۵۰ میلی لیتری وارد و پس از اضافه نمودن مقدار نظری مورد نیاز از سورفکتانت با غلظت بهینهی (w/v) %25/0 و مقدار معینی […]

تحقیق و پایان نامه

استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های …

SDS Na3OSO11(2CH)3CH HQ-8 NO7H9C DBM ۵H6COC2COCH5H6C PAN O3N11H15C PADAP-Br-5 O4BrN17H15C ۳-۳-۲- کالیبراسیون سیستم تعیین غلظت نمونههای آبیبرای کالیبراسیون سیستم تعیین غلظت اورانیم، پرتوزایی محلولهای استاندارد با غلظت مشخص مشخصی از اورانیم با استفاده از طیف سنجی آلفا به کمک سوسوزنی مایع تعیین و منحنی کالیبراسیون سیستم بهصورت تغییرات میزان پرتوزایی بر حسب غلظت محلول ترسیم […]

تحقیق و پایان نامه

پژوهش دانشگاهی – استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های …

سیتو کرومNADH نوتروفیل تریتون ۱۱۴-X ˚C 32 هموگلبین خون تریتون ۱۱۴-X ۰/۷= pH و˚C 30 استفاده از سورفکتانتهایی که در دماهای پایین در حدود ۰تا˚C 4 جدایی فاز برای آنها رخ میدهد[۹۲ و۹۳] و نیز استفاده از لیگاندهای پیوندی[۳۷] و یا سورفکتانتهای سنتز شده با گروههای پیوندی به منظور افزایش گزینشپذیری روش استخراجی از جمله پیشرفتهایی […]

تحقیق و پایان نامه

جستجوی مقالات فارسی – استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های …

Kb طبق رابطهی زیر به D مربوط میشود که Vدر آن حجم مولی جزیی حل شونده است [۷۲و۷۳].Kb = (D – 1) V (2-4)در مرحلهی بعدی دمای محلول تغییر داده میشود تا پدیده ابری شدن رخ دهد. محلول سورفکتانتهای غیریونی با گرم کردن محلول به یک دمای بالاتر از نقطهی ابری کدر میشوند. در مورد محلول سورفکتانتهای […]

تحقیق و پایان نامه

استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های …

گروه آبدوست دارای بار منفی میباشد سدیم دودسیل سولفات(SDS) کاتیونی گروه آبدوست دارای بار مثبت میباشد ستیل تری متیل آمونیوم برمید(CTAB) غیر یونی گروه آبدوست هیچ نوع باری ندارد پلی اکسی اتیلن (۲۳) دو قطبی ملکول آن دارای هر دو گروه آنیونی و کاتیونی میباشد ۴- (دو دسیل دی متیل آمونیوم) بو تیرات (DAB) ۲-۲-۵-۳- […]

تحقیق و پایان نامه

استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های آبی به …

۲-۲-۳- سیستمهای میسلی (سورفکتانتها)سورفکتانتها، گونههای دوگانه هستند که از یک سر قطبی آبدوست و یک دم هیدروکربنی آبگریز تشکیل یافتهاند (شکل ۲-۳). دم شامل یک زنجیرهی هیدروکربنی با تعداد متفاوتی از اتمهای کربن است که میتواند به صورت خطی، شاخه دار یا حاوی گروههای آروماتیک باشد. این ترکیبات به دلیل ساختار دوگانهی خود با تجمع […]

تحقیق و پایان نامه

متن کامل – استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های …

شکل۲-۱ طرحوارهی استخراج نقطهی ابری برای استخراج یون روی با استفاده از لیگاند پیریدیل آزو ٢ -نفتول (PAN) و سورفکتانت غیریونی پلی اکسی اتیلن-۵/۷- نونیل فنیل اتر (۵/۷ PONPE) به عنوان استخراج کننده را نشان میدهد.PONPE-7.5 micele PANPONPE-20Aqueous phaseSurfactant-rich phaseat room tempertureAqueous sample of Zn(II)Zn(II)Zn(II)-PAN chelateشکل۲-۱- طرحوارهی استخراج نقطهی ابری یون روی[۱۵].۲-۲-۲- تاریخچهی مطالعاتی و تحقیقاتی […]

تحقیق و پایان نامه

مقاله دانشگاهی – استخراج نقطه ی ابری اورانیم و اندازه گیری آن در نمونه های …

حلال آلی __ محلول سورفکتانت قیمت ارزان به نسبت ارزان به نسبت ارزان ارزان چگونه استفاده توسط اپراتور راحت به نسبت راحت به نسبت راحت راحت معایب به حلال زیادی نیاز دارد و نمونه بعد از استخراج باید تغلیظ گردد. زمان ماندگاری کم ترکیبات قطبی و گزینندگی محدود انتخاب فاز ساکن مناسب و بهینه سازی […]

Back To Top