بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات- قسمت ۲۶

بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات- قسمت ۲۶

-رهبر،محمدتقی.رحیمیان،محمدحسن.(۱۳۷۸).اخلاق و تربیت اسلامی.تهران:سمت.– زیرک،محمدعیسی.(۱۳۸۸).بیت عتیق:ابعاد عبادی،سیاسی وبین المللی حج از دیدگاه قرآن.تهران:فرهنگ اندیشمندان.– ساعی،میر محمود.(۱۳۸۲).اخلاق و تربیت اسلامی.تهران:دانشگاه پیام نور.– سحاب،ابوالقاسم.(۱۳۵۸).فلسفه،اسرارومناسک حج.تهران:کتاب سحاب– شالچی،مجید.(۱۳۸۹).فرازهایی…