بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند- قسمت ۳

بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند- قسمت ۳

توانایی در ارتباط کلامی با دیگران   توانایی در مراقبت از خویشتن   رسیدگی و انجام امور روزانه زندگی   مهارت دربرقراری ارتباط اجتماعی با…

پیش بینی موفقیت شغلی بر مبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت و منش در کارکنان پروازی و زمینی یک شرکت هواپیمایی۹۳- قسمت ۶

پیش بینی موفقیت شغلی بر مبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت و منش در کارکنان پروازی و زمینی یک شرکت هواپیمایی۹۳- قسمت ۶

می­ شود، نخستین شرایط یا وضعیتی که برای او بوجود می­آید، هنجارهای بین افراد خانواده، دوستان و گروه­های اجتماعی، سایر عوامل ذی نفوذی که وی…