سامانه پژوهشی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

سامانه پژوهشی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

مزیت رقابتی تمایز نوآوری ۳ اسپاونوس لیوکا[۱۹۷]، ۲۰۰۱ تمایز بازاریابی ۴ رهبری هزینه ۳ تعدادکل:۱۱ عملکرد اثربخشی ۳ لی و گیما[۱۹۸]، ۲۰۰۱ کارایی ۳ تعدادکل:۶…

پژوهش دانشگاهی – 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های  …

پژوهش دانشگاهی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های …

منفعلان(واکنشگران) استراتژیهای به خوبی تعریف نشدهاند.به جای پیشگیری، به وقایع واکنش نشان میدهند. مدیریت به طراحی یک استراتژی پایدار سازمانی نمیباشد.مدیریت یک استراتژی مناسب را…