تحقیق حاضر به منظور بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کنندهی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان صورت گرفته است. پس از مطالعه منابع و تحقیقات داخلی و خارجی درباره بازدارندگی قوانین و مکانیسمهای مؤثر بر آن، با استفاده از پشتوانههای نظری، فرضیات و پرسشنامه تحقیق طرح شد و با استفاده از روش پیمایش، داده‌های تحقیق جمعآوری و توسط نرم‌افزار آماری spss تحلیل گردید. نهایتاً در پنجمین فصل تحقیق، خلاصه‌ای از کارهای صورت گرفته و مهمترین یافتههای تحقیق ارائه و سپس مطالب گفته شده به بحث و بررسی گذاشته می‌شوند. در پایان نیز با توجه به نتایج و خلأهایی که در تحقیق وجود داشت به بیان پیشنهادهایی پرداخته می‌شود.

 

۵-۲) خلاصه یافتهها

 

در ابتدا، بر اساس تحلیل توصیفی و با استفاده از فراوانی و درصد به توصیف متغیرهای زمینهای، مستقل، واسط و وابسته پرداخته شده است.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که اکثر پاسخگویان مردان میباشند و درصد کمتری را زنان تشکیل میدهد. بیشتر پاسخگویان دارای سابقه سه سال به بالا برای داشتن گواهینامه هستند. اکثرا مجرد هستند، تعداد معدودی هم مطلقه بودند. طبق یافتهها مشخص شد که اکثر پاسخگویان از سطح سواد لیسانس و بالاتر از آن برخوردارند. و تعداد کمی بیسواد هستند. نتایج نشان میدهد که بیشتر پاسخگویان شاغل بودهاند و کمترین میزان هم به قشر طلبه، کارگر و بازنشسته تعلق دارد و بیشترشان از درآمد پایینی برخوردارند و هزینه بیشتر آنها از میزان درآمدشان کمتر است.
یافتهها نشان میدهد که اکثر پاسخگویان ابراز داشتهاند که به طور کلی قوانین راهنمایی و رانندگی توانسته است برای آنها بازدارندگی از تخلف داشته باشد. در این میان درصد قابل توجهی از رانندگان جوان از سطح بازدارندگی قوانین متوسط به پایینی برخوردار بوداند. همچنین، مشخص شد تا حدود زیادی از ناکامی منزلتی رنج میبرند.
نتایج حاکی از این مطلب است که اکثر رانندگان در زندگی خود از فشارهای ساختاری- اجتماعی متوسط به بالایی رنج میبرند، که نیازمند توجه است. علاوه بر این، بیشتر پاسخگویان گفتهاند که تا حدود کمی به خانواده‌های خود و نهادهای اجتماعی وابستگی دارند.
یافتهها نشان میدهد که اکثر پاسخگویان دارای سطح آگاهی بالایی از قوانین هستند. اما، این نکته هم قابل توجه است که تعداد زیادی از آنها دارای آگاهی متوسط به پایین و پایینی از قوانین میباشند. اکثرا گفتهاند که تا حدود زیادی از کنترلهای اجتماعی هم به صورت رسمی و هم غیر رسمی برخوردار هستند. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد که مجازاتهای رسمی توانسته است بر بیشتر رانندگان تاثیر داشته باشد. اما، این نکته هم مهم میباشد که نتوانسته است بر تعداد زیادی نیز تاثیر بسزایی داشته باشد، که قابل توجه است. همچنین، اکثر پاسخگویان دارای سطح پایگاه اقتصادی- اجتماعی متوسط به پایینی میباشند، هر چند تعداد افرادی هم که دارای پایگاه اقتصادی- اجتماعی متوسط به بالایی هستند، کم نمیباشد.
در ادامه، برای بررسی روابط دو متغیره ناپارامتریک از آزمون خی دو و روابط پارامتریک و در سطح سنجش فاصلهای از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
مشخص شد که بین سالهای داشتن گواهینامه و اثرپذیری مجازاتهای رسمی ارتباط معناداری وجود دارد. این بدان معناست که هر چه قدر سابقه داشتن گواهینامه افراد بالاتر برود، اثرپذیری مجازاتهای رسمی بیشتر میشود. همچنین، با افزایش میزان تحصیلات و مهمتر بودن نوع شغل، میزان آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی نیز افزایش مییابد. علاوه بر این، با استفاده از آزمون t نتایج نشان دادند که سطح بازدارندگی قوانین در بین افراد زنان بیشتر از مردان است.
با توجه به نتایج بدست آمده از ماتریس همبستگی میتوان گفت که با بالا رفتن فشارهای ساختاری- اجتماعی، بازدارندگی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

عکس مرتبط با اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *