سامانه پژوهشی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

سامانه پژوهشی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

مزیت رقابتی تمایز نوآوری ۳ اسپاونوس لیوکا[۱۹۷]، ۲۰۰۱ تمایز بازاریابی ۴ رهبری هزینه ۳ تعدادکل:۱۱ عملکرد اثربخشی ۳ لی و گیما[۱۹۸]، ۲۰۰۱ کارایی ۳ تعدادکل:۶…

فایل دانشگاهی – 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های بازاریابی-  …

فایل دانشگاهی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های بازاریابی- …

بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه، تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق کابردی است. هدف تحقیقات کاربردی، به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشود(سرمد و…

سایت مقالات فارسی – 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

سایت مقالات فارسی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

بازارگرایی: بازارگرایی کسبوکارها را ترغیب میکند تا نیازهای بلندمدت و میانمدت مشتریان را مورد توجه قرار داده نوآوری و موفقیت بلندمدت سازمان را تحتتاثیر قرار…