جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام- قسمت ۱۴

جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام- قسمت ۱۴

کیفیت دیپلماسیکیفیت تجارتکمکهای بشردوستانهعملکردهای سیاسیمدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) این عناصر را در ساختار توازن حقوق در تطبیق با راهبرد مدیریتی مساوات بشر در برخورداری عادلانه از حقوق،…

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام- قسمت  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام- قسمت …

مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام)، با ایجاد کانال ارتباطی بین مردم و حکومت، حق دادخواهی افراد و احزاب را در فضای آزادی بیان فراهم میکنند؛ اما این…