جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام- قسمت ۱۴

جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام- قسمت ۱۴

کیفیت دیپلماسیکیفیت تجارتکمکهای بشردوستانهعملکردهای سیاسیمدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) این عناصر را در ساختار توازن حقوق در تطبیق با راهبرد مدیریتی مساوات بشر در برخورداری عادلانه از حقوق،…