جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام- قسمت ۱۴

جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام- قسمت ۱۴

کیفیت دیپلماسیکیفیت تجارتکمکهای بشردوستانهعملکردهای سیاسیمدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) این عناصر را در ساختار توازن حقوق در تطبیق با راهبرد مدیریتی مساوات بشر در برخورداری عادلانه از حقوق،…

سامانه پژوهشی – 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

سامانه پژوهشی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

در هرحیطه ای از زندگی ممتازند ، خواه روابط عاطفی وخواه شغلی.۴-۳-۲ ویژگی افراد باهوش عاطفی پائینبرزندگی عاطفی خود تسلط ندارند.درگیر کشمکش های درونی هستند.درکار…