سامانه پژوهشی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

سامانه پژوهشی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

مزیت رقابتی تمایز نوآوری ۳ اسپاونوس لیوکا[۱۹۷]، ۲۰۰۱ تمایز بازاریابی ۴ رهبری هزینه ۳ تعدادکل:۱۱ عملکرد اثربخشی ۳ لی و گیما[۱۹۸]، ۲۰۰۱ کارایی ۳ تعدادکل:۶…