سامانه پژوهشی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

سامانه پژوهشی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

مزیت رقابتی تمایز نوآوری ۳ اسپاونوس لیوکا[۱۹۷]، ۲۰۰۱ تمایز بازاریابی ۴ رهبری هزینه ۳ تعدادکل:۱۱ عملکرد اثربخشی ۳ لی و گیما[۱۹۸]، ۲۰۰۱ کارایی ۳ تعدادکل:۶…

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های …

کارفرینان و بنیانگذاران این صنایع وقتی به سن بازنشستگی میرسند، با مشکل پیدا کردن جانشینی شایسته برای خود مواجهاند،به گونهای که برخی از این شرکتها…