بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۳

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۳

میزان‌ و کیفیت‌ تاثیرات‌ رسانه‌های‌ جمعی‌ بر مخاطبان‌، همواره‌ توجه‌ جامعه‌شناسان‌، ارتباط‌گران‌، سیاستمداران‌ و … را به‌ خود معطوف‌ داشته‌ است‌. ابتدا تصور بر این‌…