دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های …

کارفرینان و بنیانگذاران این صنایع وقتی به سن بازنشستگی میرسند، با مشکل پیدا کردن جانشینی شایسته برای خود مواجهاند،به گونهای که برخی از این شرکتها…