فایل دانشگاهی – 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های بازاریابی-  …

فایل دانشگاهی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های بازاریابی- …

بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه، تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق کابردی است. هدف تحقیقات کاربردی، به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشود(سرمد و…