دسته بندی علمی – پژوهشی : 
جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام- قسمت  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام- قسمت …

مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام)، با ایجاد کانال ارتباطی بین مردم و حکومت، حق دادخواهی افراد و احزاب را در فضای آزادی بیان فراهم میکنند؛ اما این…