سامانه پژوهشی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

سامانه پژوهشی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

مزیت رقابتی تمایز نوآوری ۳ اسپاونوس لیوکا[۱۹۷]، ۲۰۰۱ تمایز بازاریابی ۴ رهبری هزینه ۳ تعدادکل:۱۱ عملکرد اثربخشی ۳ لی و گیما[۱۹۸]، ۲۰۰۱ کارایی ۳ تعدادکل:۶…

سایت مقالات فارسی – 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

سایت مقالات فارسی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

بازارگرایی: بازارگرایی کسبوکارها را ترغیب میکند تا نیازهای بلندمدت و میانمدت مشتریان را مورد توجه قرار داده نوآوری و موفقیت بلندمدت سازمان را تحتتاثیر قرار…