بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

ویلنسکیدر۱۹۶۷ هوش سازمانی را جمعآوری، طبقه بندی، ارائه و تبادل اطلاعات موردنیاز جهت فرآیندهای تصمیمگیری میداند(ویلینسکی[۲۲]، ۲۷:۱۹۶۷). ماتسودا هوش سازمانی را به عنوان مجموعهای متشکل از…