پژوهش دانشگاهی – 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های  …

پژوهش دانشگاهی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های …

منفعلان(واکنشگران) استراتژیهای به خوبی تعریف نشدهاند.به جای پیشگیری، به وقایع واکنش نشان میدهند. مدیریت به طراحی یک استراتژی پایدار سازمانی نمیباشد.مدیریت یک استراتژی مناسب را…

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

ویلنسکیدر۱۹۶۷ هوش سازمانی را جمعآوری، طبقه بندی، ارائه و تبادل اطلاعات موردنیاز جهت فرآیندهای تصمیمگیری میداند(ویلینسکی[۲۲]، ۲۷:۱۹۶۷). ماتسودا هوش سازمانی را به عنوان مجموعهای متشکل از…