نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)- قسمت ۱۸

نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)- قسمت ۱۸

ریحان: نه واقعاً، من فکر کنم شما من وزندگیمو بیشتراز خودم میشناسین، انقدر از سیر تا پیاز براتون تعریفش کردم.نهضت: نه، ببینین…گلدخت: (حرفش را قطع…

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۵۱

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۵۱

قوانین راهنمایی و رانندگی هم به نسبت متوسطی کاهش مییابد. همچنین، با بالا رفتن اثرپذیری مجازاتهای رسمی به نسبت متوسطی بازدارندگی قوانین بالا میرود.همچنین، هر…

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۵۰

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۵۰

تحقیق حاضر به منظور بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کنندهی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان صورت گرفته است. پس…