مقاله – 
بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۵

مقاله – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۵

اصول مدیریت در رسانه های پخش خدمات عمومی بر اساس دو اصل مسئولیت اجتماعی[۵۴] (واگنر[۵۵]، ۱۹۹۹) و استقلال[۵۶] (پریس[۵۷] و رابوی[۵۸]، ۲۰۰۱) شکل می گیرد: نظریه مسئولیت اجتماعی…

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۳

بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۲۳

میزان‌ و کیفیت‌ تاثیرات‌ رسانه‌های‌ جمعی‌ بر مخاطبان‌، همواره‌ توجه‌ جامعه‌شناسان‌، ارتباط‌گران‌، سیاستمداران‌ و … را به‌ خود معطوف‌ داشته‌ است‌. ابتدا تصور بر این‌…