مقالات و پایان نامه ها

پیوند سرمایه فکری و فرآیند توسعه انسانی-پایان نامه درباره جریان وجوه نقد

دانلود پایان نامه

پیوند سرمایه فکری و فرآیند توسعه انسانی

بعضی از محققان، به ارائه ی راهبردهایی جهت پیش برد توسعه انسانی پرداخته اند. اینان منابع سرمایه را به سه بخش 1- منابع سرمایه ی طبیعی 2- منابع سرمایه مادی 3- منابع سرمایه ی انسانی تقسیم نموده اند. منابع سرمایه انسانی تشکیل می شود از دانش، مهارت، تجربه، انرژی و ابتکار انسان ها.

درآمد و تولید زمانی واقعاً افزایش می یابند که کل منابع سرمایه ای به طور کارآمد مورد استفاده قرار گیرد که این امر خود به فن آوری بستگی دارد، زیرا فن آوری خواه در سرمایه ی مادی تجسم یافته باشد یا به شکل دانش و تجربه در اختیار انسان باشد عامل نیرومند برای رشد است. از مشخصه های متمایز توسعه انسانی این است که بر تشکیل سرمایه انسانی تاکید می ورزد. دومین ویژگی متمایز استراتژی توسعه ی انسانی این است که در میان انواع مختلف هزینه های انسانی به پرورش سرمایه ی انسانی به برنامه های مکمل اهمیت داده شود. ترکیبی از فن آوری و سرمایه انسانی نیروی محرکه ی رشد اقتصادی است (خواجه پور، 1375). توزیع جهانی توانایی های فن آوری به شدت نابرابر است حتی نابرابرتر از توزیع جهانی درآمد یا توزیع جهانی سرمایه مادی (حبیا و طاهری مقدم، 1388)

اگر توسعه را فرآیندی بدانیم که فرصت ها و امکان انتخاب انسان ها را گسترده تر می کند و قابلیت های آنان را افزایش می دهد نه تنها باید برای نسل کنونی باشد بلکه حقوق نسل های آینده نیز خواهد بود و به این دلیل است که گفته می شود توسعه پایدار لزوما به این معنی نیست از منبع سرمایه طبیعی باید بماند بلکه به این معنی است که سرمایه های انسانی و مادی باید افزایش یابد تا هر فقدانی که در سرمایه طبیعی رخ می دهد، جبران شود (خواجه پور، 1375)

بر مبنای این موضوعات و مفاهیم، صاحب نظران برای توسعه انسانی سه شاخص مهم در نظر گرفته اند:

  • طول عمر که با امید به زندگی در زمان تولد اندازه گیری می شود.
  • دانش که با میزان باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های تحصیلی اندازه گیری می شود.
  • درآمد

شاخص اول، ارتباط نزدیکی با مسئله بهداشت دارد و شاخص دوم به موضوع آموزش عمومی و پایه مرتبط می شود. درآمد نیز بیان کننده میزان رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه است.

در نتیجه: توسعه ی انسانی، در پی ایجاد فرآیندی پایدار به منظور بالفعل نمودن تمام قابلیت های انسانی است. برای رسیدن به این مهم، پرداختن به مشکلات مرتبط به «انسان» از جایگاه خاصی برخوردار است. با افزایش سطح آموزش، بهداشت و رفاه اقتصادی، انسان خواهد توانست با کسب آزادی های بیشتر به بهبود زندگی خود دست یابد (حبیبا، 1388). پیوند سرمایه انسانی زمانی متبلور می شود، که فرد به عنوان سرمایه نامحدود یک اجتماع از لحاظ توسعه انسانی در حد مطلوب قرار داشته باشد.

همانطور که در بالا بیان شد، برای سرمایه انسانی سه شاخص (به شرح فوق) در نظر گرفته شده است. اگر در شرکت ها، هزینه حقوق را نقطه عطف سرمایه فکری بدانیم، این مورد یک طرف برای شرکت هزینه است و از طرف دیگر دارائی نامشهود. اما این مهم برای نیروی انسانی مستقر در سازمان درآمد محسوب می شود؛ هر چه این درآمد بیشتر باشد امکان دسترسی به آموزش وی بیشتر می شود و همچنین بطور غیر مستقیم دخیل خواهد بود در درآمد سرانه دخلی و در بلند مدت نیز بر افزایش امید به زندگی نیز تاثی مثبت می گذارد.

 

دانلود پایان نامه