مقالات و پایان نامه ها

پیامد های مثبت و منفی رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه

5 پیامد های مثبت  رفتار شهروندی سازمانی

بولینو[1] (2003) معتقد است که ،  سازمانی که دارای  کارکنانی است  که فراتر از وظیفه کار می کنند دارای یک مزیت کلیدی است ، این مزیتی  است  که  کپی  کردن  آن  توسط  رقبای  دیگر  بسیار  سخت است( Mihaela Popescu ;  Deaconu ;  Popescu ;  2014 : 564 ) . جين [2](1988(  معتقد است رفتار شهروندی موجب كاهش ترک خدمت و غيبت كاركنان می شود(Koopman &  Richard ;  2001 : 6) هم چنین تحقیقات نشان داده است که،  اگر رفتار شهروندی سازمانی خدمت گرا باشد موجب ارائه خدمات موثرتر و  بهتر ، ایجاد تعاملات  مشتری پسندتر ، افکار خلاقانه بیشتر در مورد خدمات و رضایت بیشتر مشتری می شود( Arasli & Baradarani ;  2014 :  1409 ). شهروند سازمانی خوب ، سازمان را قادر می کند تا منابع کمیاب را به طور مؤثری به کار ببرند . آنها توانایی همکاران و مدیران را برای انجام شغل هایشان بهبود و افزایش می دهند ، سازمان هایی که رفتار های شهروندی را گسترش می دهند مکان های جذابی برای کار هستند و قادر خواهند بود بهترین افراد را استخدام و حفظ کنند(بهاری فر ؛ جواهری کامل ؛  احمدی ؛   1390 : 24).

افزون بر آن ، رفتار شهروندی سازمانی مزايای زير را برای سازمان ها به همراه دارد :

  • افزايش بهره وری مديريت و كاركنان
  • استفاده از منابع سازمانی برای ارزش آفرينی بيشتر
  • صرف منابع برای كارهايی كه صرفاً جنبه نگهدارندگی ندارند
  • ايجاد زمينه برای هماهنگی بهتر در درون و بين گرو ه ها
  • افزايش توانايی سازمان ها در جذب و نگهداری كاركنان كارآمد
  • توانمند سازی سازمان برای سازگاری بيشتر با تغييرات محيطی
  • افزايش ثبات عملكرد سازمان ها (ابراهیم پور و همکاران ؛  1390 : 94).

 

2-3-6  پیامد های منفی رفتار شهروندی سازمانی

دركنفرانس ملی رفتار سازمانی 26-25  بهمن ماه 1387دکتر  الوانی از منظر ديگرى به مقوله رفتار شهروندى سازمانی پرداخت كه عين سخنرانی ايشان دراين بخش بيان می شود :

يكی از آفات  “رفتار شهروندی سازمانی”  تظاهر به اين نوع رفتار و ابزاری شدن آن است . رفتار شهروندى سازمانی  به عنوان يك حركت داوطلبانه و خود جوش كه با نيت درونی  و  بدون چشم داشت به پاداش های بيرونی صورت می پذيرد ، يك ارزش مثبت درسازمان محسوب شده و آنهايی كه در صددند تا از اين ارزش سهمی برای خود بيندوزند ، ممكن است به صورت تصنعی و ساختگی ، رفتار شهروندی سازمانی را تقليد كنند و از آن به عنوان محملی برای رسيدن به مقاصد خود و رسيدن به جايگاهی در سازمان بهره گيرند.  اينان باور واعتقادی نسبت به اين گونه رفتار نداشته و صرفاًٌ به منظور اعتبار حاصل از آن ، بدان رفتار دست می زنند (میرسپاسی  و همکاران ؛ 1389: 95 ) .

در سطح فردی نیز پیامدهای مختلفی برای رفتارهای شهروندی سازمانی ارائه شده است. نکته جالب توجه در این مورد وجود برخی پیامدهای منفی فردی میباشد. به عبارت دیگر تعدادی از محققین معتقدند که رفتارهای شهروندی سازمانی ، برای فردی که این رفتارهارا از خود بروز می دهد ، هزینه هایی به دنبال داشت . از جمله این هزینه ها می توان به افزایش خواهد داشت . از جمله این هزینه ها می توان به افزایش تنش های شغلی ، تعارض میان کار و زندگی تنش های شغلی ، تعارض میان کار و زندگی خانوادگی و همچنین گرانبار شدن نقش اشاره نمود (ابراهیم زاده ؛  1390 :  25).

121 – Bolino

122 – Jin

دانلود پایان نامه