مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی )تحليل زنجيره ارزش و فعاليت هاي سازمان

دانلود پایان نامه

تحليل  زنجيره ارزش[1] و فعاليت هاي سازمان

تحليل بصيرت گرايانه موقعيت سازمان زمينه اي براي طراحي استراتژي هاي مناسب و اجراي كارآمد       آن هاست. در اين راستا پورتر اعتقاد دارد كه نمي توان با نگاه به كليّت يك سازمان منابع مزیّت رقابتي آن را شناسايي و درك كرد. مزیّت رقابتي ناشي از فعاليّت هاي مختلفي است كه يك سازمان در طراحي، توليد، بازاريابي، تحويل و فعاليت هاي حمايتي از توليدات خود دارد. هر كدام از اين فعاليت ها مي‌توانند در موقعيّت نسبي هزينه سازمان و نيز ايجاد پايه اي براي تمايز سازمان مشاركت داشته باشند. بعنوان مثال يك مزیّت هزينه ممكن است ناشي از منابع پراكنده اي مانند سيستم توزيع فيزيكي با هزينه پايين، فرايند مونتاژ با كارآيي بالا، يا بهره برداري عالي از نيروي فروش باشد. بطور مشابه تمايز مي تواند از عوامل مختلف مانند تدارك مواد اوليه با كيفيت بالا، يك سيستم ورود سفارش پاسخ گو، يا طراحي محصول عالي ناشي شود.

يك سازمان وقتي داراي مزیّت هزينه خواهد شد كه هزينه تجمعي زنجيره ارزش آن در مقايسه با رقبا پايين‌تر باشد. ارزش استراتژيك مزیّت هزينه در پايداري آن مي باشد. پايداري مزیّت وقتي امكان پذير است كه منابع مزیّت هزينه سازمان براي كپي سازي يا تقليد رقبا مشكل باشد. اگر سازمان سطح قابل قبولي از ارزش را به مشتريان خود ارایه نمايد، مزیّت هزينه آن منجر به عملكرد برتر مي شود به نحوي كه مزیّت هزينه آن با نياز مطالبه قيمت پايين از رقبا خنثي نمي شود.

موقعيت نسبي  هزينه يك سازمان تابعي است از:

  • تركيب زنجيره ارزش سازمان در مقابل رقبايش.
  • موقعيت نسبي سازمان در مقابل محرك‌هاي هزينه هر فعّاليت.

براي دستيابي سازمان به يك مزیّت هزينه دو روش اصلي وجود دارد كه عبارتند از:

  • كنترل محرك هاي هزينه.
  • تجديد ساختار زنجيره ارزش.

دو منبع مزیّت هزينه به طور دو طرفه انحصاري نيستند. حتي اگر زنجيره ارزش يك سازمان خيلي متفاوت از رقبايش باشد. باز هم رقبا فعاليت هاي يكساني خواهند داشت و موقعيت نسبي هزينه آن در آن ها      مي تواند موقعيّت كلي هزينه آن را تقويت يا تضعيف كند. رهبران هزينه موفق معمولاً مزیّت هزينه خود را از چندمين منبع درون زنجيره ارزش خود ايجاد مي‌كند. مزیّت هزينه پايدار نه فقط از يك فعاليّت بلكه از چندين فعاليّت ناشي شده و ساختار زنجيره ارزش غالباً نقش مهمي در ايجاد مزیّت هزينه دارد و رهبري هزينه مستلزم بررسي نظامند هر فعاليّت براي شناسايي فرصت‌هاي كاهش هزينه در زنجيره ارزش سازمان مي باشد. رهبران هزينه داراي فرهنگ حمايتي اين مأموريت مي‌باشند كه از مديريت ارشد ناشي شده و اين رفتار را تقويت مي كند. وقتي سازمان زنجيره ارزش را شناسايي و محرك‌هاي مهم هزينه فعاليّت‌هاي زنجيره ارزش را تشخيص داد. در آن صورت مي‌تواند با كنترل بهتر محرك‌هاي هزينه در مقايسه با رقبا به مزیّت هزينه دست يابد. به طور كلي سازمان براي دستيابي به مزیّت هزينه و اجراي استراتژي رهبري هزينه لازم است گام‌هاي زير را بردارد(نوروز، 1390، ص 19):

  • شناسايي زنجيره ارزش مناسب و تخصيص هزينه‌ها و دارائي‌ها به آن.
  • تشخيص محرّك هاي هر فعاليت ارزش و چگونگي تعامل آن ها.
  • شناسايي زنجيره ارزش رقيب و تعيين هزينه نسبي رقبا و منابع تفاوت هاي هزينه .
  • طراحي استراتژي موقعيت نسبي هزينه پايين از طريق كنترل محرك هاي هزينه و يا تجديد ساختار زنجيره ارزش.
  • حصول اطمينان از اين كه كاهش هزينه تمايز را از بين نخواهد برد.
  • تست استراتژي كاهش هزينه براي پايداري.

[1] . Value Chain

دانلود پایان نامه