مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه دولت الکترونیک وارتقاء پاسخگویی در ادارات.تعاریف پاسخگویی

دانلود پایان نامه

تعاریف پاسخگویی

پاسخگویی نوعی مبادله است که طی آن ، بخشی از قدرت خود را با نحوی که هر یک از طرفین به دیگر نیاز داشته باشد ، مبادله می کنند(آون هیوز،1380 ، 283).

پاسخگويي ، عكس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغييرات در منافع و ارجحيت ها طي زمان، ضرورت تغيير در اهداف و به طوركلي بحث هدف متحرك را پيش مي آورد(متوسلي،58،1373).

پاسخگويي يكي از راههاي ايجاد اعتماد عمومي است (الواني و دانايي فرد، 1380). پاسخگویی در مفهوم اصلی خود، به جواب گویی در برابر یک شخص ، به خاطر خود عملکرد مورد انتظار، تعبیر و تفسیر می شود.( قلی پور و طهماسبی آشتیانی،1385،118).

در تعریف پاسخگویی می­توان گفت:”پاسخگویی مجموعه­ای از روابط اجتماعی است که براساس آن شخص برای توضیح و توجیه رفتار خود (روابط خود) با دیگران احساس تعهد می‌کند. به عبارت دیگر فرد اجبار دارد به توضیح و توجیه روابط خود با سایر افراد بپردازد” (pollitt,2003,p.89).

پاسخگویی عبارتست از وجود نوعی تعهد و التزام به منظور جوابگویی و پاسخ دادن به مسئولیت های انجام شده توسط فردی که آن مسئولیت ها به عهده او بوده است.

کات  و ماری ضمن آنکه پاسخگویی را مفهومی می دانند که بیشتر در هزاره سوم مورد تاکید است ، آن را اساس” اندازه گیری عملکرد ، ارزیابی و گزارس دهی” فرض می کنند و اعتقاد دارند که پاسخگویی باید در” اندازه گیری عملکرد “از اهمیت بالایی برخوردار باشد.(قلی پور و طهماسبی آشتیانی،1385 ،118).

پاسخگویی عموما به عنوان یک ضرورت تعریف شده است که یک فرد ، برای عمل خود دلیل  می آورد. پاسخگویی می تواند بعنوان رابطه ای شامل گرفتن و تقاضای دلایل برای اداره کردن در نظر گرفته می شود (Chew , Andrew,1997 , P278 ) .

ارل پاسخگویی را به عنوان یک مفهوم بی ثبات که هر دو بعد هیجانی و قضاوتی را- که به معنی مسئول بودن یا ملزم شده برای گزارش دهی و برای توجیح کردن اقدامات  یکی برای کسی که برای اطلاعات مستحق دانسته شده است (Anthony,2003).

اکثریت دانشمندان و پژوهشگران در تعریف مفهوم پاسخگویی دراین نکته مشترکند که پاسخگویی نشانگر یک رابطه است  واز ابعاد متفاوت نشانگر انواع خاصی از روابط دو جانبه می باشد که انواع پاسخگویی را همچون پاسخگویی سیاسی ، پاسخگویی اخلاقی ، پاسخگویی قانونی ، پاسخگویی عمومی و غیره را به وجود می آورد و از انجا که پاسخگویی شامل وعده ای است که باید  انجام شود ، طبیعی است که پاسخگویی را به عنوان یک رابطه میان دو عامل یا بیشتر در نظر بگیریم .

مقوله دیگری که بین برخی از اندیشمدان، در خصوص پاسخگویی مشترک می باشد ، این است که پاسخگویی را یک « هنجار مسئولیت اجتماعی » ؛ می دانند ولی با برداشتهای متفاوت از مسئولیت اجتماعی ، از پاسخگویی نیز برداشت های متفاوتی شده است . به عبارت دیگر پاسخگویی عبارت ازشکل عمومی مسئولیت اجتماعی در زمینه های متفاوت می باشد . ( فقیهی و تیمورنژاد،1385 ،20).

پاسخگویی عبارت است از شکل عمومی مسئولیت اجتماعی در زمینه های متفاوت می باشد.( همان منبع ،21).

هاکینگز  و ماتسوز پاسخگویی را به عنوان ملاک تجربی که ممکن است برای طرح های تحویل خدمت به قصد داشتن اثرات ، راهنمایی شده ، بطور تنگاتنگی با روایی درونی در تحقیقات مداخله در رابطه است(Bonner &Barnett, 2003).

 

2-2-3- مفهوم پاسخگویی

مفهوم پاسخگویی، مفهومی چند وجهی ، پیچیده و قابل تامل می باشد . السون به وجود واژه های مختلف برای این مفهوم اشاره می کند و می گوید در زبان بعضی از کشورها ، واژه پاسخگویی وجود ندارد و نزدیک ترین واژه به آن مسئولیت اجتماعی است .( قلی پور و طهماسبی آشتیانی،1385 ، 118 (.

پاسخگویی در مفهوم اصلی خود ، به جوابگویی در برابر یک شخص ، به خاطر عملکرد مورد انتظار ، تعبیر و تفسیر می شود..

مفهوم پاسخگویی و معانی آن واقعا از هر دو دیدگاه تئوریکی و عملی پیچیده است و اشاره می کند به همبستگی میان یک شخص که خدمتی را توزیع یا ارائه می دهند و دریافت کننده آن خدمت ((Anthony,2003.

 

2-2-4- معنی پاسخگویی

نیاز به پاسخگویی بحث گسترده ای است اما اینکه آن چه معنی می دهد و اینکه چگونه عمل می کند ، غیر واضح است .  به علاوه آنهایی که می خواهند پاسخگو باشند .  بطور قابل درک در باره پوشش دادن این ضرورت تا حدودی نگران هستند . زیرا وضوح کمتری در مورد اینکه آن به چه معنی است  یا چگونگی انجام آن وجود دارد و تا حدودی نیازمند تلاشهای مضاعف است که ممکن است منتهی به قضاوت شود که ناکافی هستند((anthony,2003.

پاسخگویی سازمانی یک خصوصیت قاطع برای ایجاد صمیمیت و اعتماد میان سهامداران سازمان است(فقیهی و تیمورنژاد،1385 ،20).

دانلود پایان نامه