مقالات و پایان نامه ها

نگرش در ارتباط با باورها و رفتار-پایان نامه نگرش مصرف کننده ایرانی به کشور محل ساخت

دانلود پایان نامه
  • نگرش در ارتباط با باورها و رفتار

مفاهیمی چون باور، نگرش و رفتار، سخت به یکدیگر مرتبط هستند. عبارت عام ˝شکل گیری نگرش مصرف کننده˝  اغلب برای توصیف حوزه ی مزبور به کار می رود (موون و مینور[1] 2001).

  1. باورهای مصرف کننده : باورها نمایانگر شناخت و استنباط هایی است که یک مصرف کننده در مورد پدیده ها، ویژگی های آنها و منافع حاصل از آنها دارد.
  2. پدیده ها : پدیده ها در اینجا عبارتند از محصولات، مردم، شرکتها و چیزهایی که مردم نسبت به آنها نظر، عقیده و نگرش دارند.
  3. ویژگی ها : پیامهای مثبتی که پدیده ها برای مصرف کننده به همراه می آورند.
  4. رفتارها : شامل تمام اعمالی است که مصرف کنندگان در ارتباط با به دست آوردن، استفاده و کنارگذاری کالاها یا خدمات انجام می دهند.

نگرشها در ارتباط با باورها و رفتارها به دو روش شکل می گیرند:

الف- شکل گیری مستقیم : یعنی هر کدام از باورها، نگرشها یا رفتارها بدون پیش نیاز به بقیه و بطور مستقیم ایجاد شوند. فرآیندهای ناهمخوان سبب شکل گیری مستقیم باورها، نگرشها و رفتارها می شوند.

  • شکل گیری مستقیم باورها : فعالیتهای پردازش اطلاعات و یادگیری شناختی موجب شکل گیری مستقیم باورها در مصرف کننده می شود.
  • شکل گیری مستقیم نگرش ها : احساسات مثبت و هیجانات، بطور مستقیم و بدون وجود رویکرد عقلایی منجر به خرید مصرف کننده می شوند.
  • شکل گیری مستقیم رفتار : یعنی به وجود آمدن رفتار بدون شکل گیری باور و نگرش قوی. این پدیده زمانی رخ می دهد که نیروهای محیطی و یا موقعیتی پر قدرت ، مصرف کننده را وادار به عمل نمایند .

ب- سلسله مراتب اثرات : بعد از آنکه یک باور ، نگرش یا رفتار مستقیماً شکل گرفت، حالتها بر روی یکدیگر بنا می گردند و سلسله مراتب اثرات بوجود می آید . همانطور که قبلاً نیز در مورد سلسله مراتب اثرات گفته شد، آنها بنا بر فرآیند خرید متفاوتند:

فرآیند خرید                                 سلسله مراتب اثرات

درگیری ذهنی بالا …………………………  باور – عاطفه – رفتار

درگیری ذهنی پایین ………………………  باور – رفتار – عاطفه

تجربی / بی برنامه ………………………..  عاطفه – رفتار – باور

Mowen and Minor

دانلود پایان نامه