مقالات و پایان نامه ها

نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداري، پایان نامه مدیریت سود و تغییرات آن

دانلود پایان نامه

نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداري

1-1-1- نقاط قوت سود حسابداري

پرفسور”يوجي ايجري”،” کوهلر”، “ليتلتون” و “ماتز” درزمره مهمترين و پرشورترين مدافعان سود حسابداري قرار مي‌گيرند و سود حسابداري را مبنايي جهت تصميم گيري استفاده كنندگان مي دانستند .دراين بخش درباره چهار ديدگاه آنها بحث مي­شود.

نخستين ديدگاه در تائيد سود حسابداري اين است که سود مزبور توانسته است در طول زمان همواره سربلند بماند. اغلب استفاده کنندگان داده‌هاي حسابداري بر اين باورند که سود حسابداري سودمند است ودر برگيرنده يک عامل تعيين‌ کننده از شيوه‌هاي عملي، روش‌هاي اجرايي والگوهاي تصميم‌گيري مي‌باشد. کوهلردر تائيد چنين ديدگاهي مي‌گويد:

«موجوديت کنوني حسابداري نه به سبب علاقه يا خواست حسابداران بلکه به سبب اعمال نفوذ تجار، کسبه يا معامله گران است. اگر کساني که درباره سرمايه گذاري­ها تصميم مي‌گيرند به گزارشهاي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي، دسترسي نداشتند، از مدت­ها پيش تغييرات عمده ای در حسابداري به وجود آمده بود.»

به عبارتي كوهلر بر اين عقيده استوار است كه مبنايي كه با آن سود حسابداري را شناسايي و تعيين مي كنند مبناهاي موثري بوده و است كه تاكنون توانسته است به قوت خود باقي بماند.

دوم، از آن­جايي که سود حسابداري مبتني بر رويدادهاي واقعي و حقيقي است ، اين سود به ­صورت عيني محاسبه و گزارش مي‌شود. از اين­رو اصولأ قابل­اتکا مي­باشد . اعتقاد طرفداران استفاده از سود حسابداري مبني بر اينکه حسابداري بايد واقعيت ها را (و نه ارزش‌ها را) گزارش نمايد، باعث مي­شود که عينيت اين سود مورد تائيد قرار گيرد(چانگ[1]، 2013).

سوم، سود حسابداري از طريق تکيه بر اصل تحقق درآمد به شاخص محافظه­کاري پايبند باقي مي­ماند. به بيان ديگر در محاسبه و گزارش سود از طريق ناديده انگاشتن تغيير در ارزش‌ها، محافظه کاري به صورتي معقول متجلي مي‌شود .

چهارم ، چنين پنداشته مي‌شود که سود حسابداري براي اعمال کنترل به ويژه در گزارشگری مالی در مورد مباشرت سودمند مي‌باشد و نقش مباشرتي مديران را ايفاء مي كند و سرمايه گذاران از طريق سودهاي ارائه شده طي ساليان متوالي طبق تئوري نمايندگي كيفيت كار مديران را مورد ارزيابي قرار مي دهند .

[1] Chang

دانلود پایان نامه