مقالات و پایان نامه ها

نظريه هاي علمي مرتبط با مديريت سود: پایان نامه تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود

دانلود پایان نامه

نظريه هاي علمي مرتبط با مديريت سود

نظريه اثباتي

نظريه اثباتي به دليل تأکيد بر جنبه هاي هنجاري و توصيفي، مطرح شد. براين اساس، حسابداريمی تواند پديده هاي مختلف حسابداري واثرات آن را توجيه کرد. اين نظريه که بعدها به مکتب»ريچارد- سون« مشهور شد، توجيه کننده رفتارهاي اجرايي حسابداري از دو جنبه زيراست:

الف:  نحوه عمل جاري حسابداري در قالب استانداردها و اصول حسابداري

ب:  تمايلات و گرايش هاي مديريت در قالب آزادي هاي اعمال شده در شيوه هاي حسابداري

براساس اين نظريه، مديريت، سهامداران و قانون گذاري افرادي منطقي مي باشد و سعي در افزايش منافع خود دارند و منافع آنها هم حقوق و پاداش آنها، رابطه مستقيم دارد. براين اساس مديريت اثرات گزارش اعداد حسابداري بر قوانين مالياتي، هزينه هاي سياسي، قيمت سهام، حقوق و پاداش خود و محدوديت در قراردادهاي وام و اوراق قرضه را در تصميم گيري هاي خود مدنظر قرار مي دهند. درواقع کمال مطلوب روش اثباتي اين است که درباره، عوامل مؤثر بر دنياي عملي حسابداري فرضيه هايي ارائه و آزمون مي کند.

مسئله­ي مهمي که در اين تئوري بيان مي گردد اين است که قيمت سهام به جريان هاي وجه نقد بستگي دارد نه سود حسابداري، براين اساس با وجود فرضيه بازار کارا، دو شرکت که جريان  هاي نقدي همانند دارند ارزش يکسان دارند هرچند رويه هاي حسابداري متفاوتي داشته باشند. با توجه به مطالب بيان شده مسئله اصلي نظريه اثباتي تعيين شيوه اي است که رويه هاي حسابداري بر جريان هاي نقدي شرکت و به تبع آن، منافع مديريت مؤثر واقع و موجب تغيير در قيمت بازار سهام و ارزش شرکت مي شوند(سلامي و رحيميان، 1390).

نظريه نمايندگي

تأکيد اين نظريه بر قراردادهاي آزادي است که بين گروه هاي مختلف سازماني به عنوان راه حلي کارآمد براي از بين بردن تضاد منافع به عمل مي آيد. سير تکاملي اين نظريه به اين ديدگاه منجر شده است که سازمان، حلقه قراردادهاست که از طريق حکم هاي تفويض اختيار با وظايف مشخص شده از طرف مقامات بالاتر صورت مي گيرد. مدير به عنوان نماينده سهامداران به دنبال حداکثر کردن منافع خويش است. ليکن منافع خود را در گرو منافع سهامداران مي داند که در قرارداد منعقده مشخص شده است. براين اساس عملکرد شرکت و اطلاعات مالي ارائه شده به شرکت حاصل تعادل در منافع اين دو گروه است و مديريت سود اعمال شده توسط مديريت نه تنها تأمين کننده منافع مديريت است بلکه منافع سهامداران را هم تأمين مي کند.

نظريه مبتني بر هزينه قرارداد

براين اساس، اطلاعات حسابداري به عنوان عامل نظارت بر اجراي قرارداد نمايندگي و کاهش دهنده هزينه هاي نمايندگي مربوط به تضاد منافع است. اين تضاد منافع مي تواند از نوع تضاد منافع بين سهامداران و دارندگان اوراق قرضه باشد. براين اساس امکان دارد که در قرارداد اعمال شده، مقررات محاسبه ارقام حسابداري به نحوي قيد شود که تأمين کننده منافع دو طرف قرارداد باشد قيد شود. فرض اساسي نظريه هزينه قرارداد اين است که روش هاي حسابداري به عنوان بخشي از فرآيند به حداکثر رساندن ثروت است که ميزان تأثير آن بر ثروت طرف قرارداد، بسته به هزينه هاي قرارداد متفاوت است. بر اين اساس با توجه به اهميت اطلاعات حسابداري براي طرف قرارداد، شرکت ها براي تأمين اهداف خود سعي بر مديريت سود دارند.

 

دانلود پایان نامه