مقالات و پایان نامه ها

منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان

دانلود پایان نامه

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 

منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان

در زمینه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارها مدلی که از قبل ارائه شده باشد، وجود نداشته اما پژوهشگران دسته بندی­های مختلفی را برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در صنایع متفاوت ارائه کرده اند. در ذیل به چند مورد از آن­ها اشاره شده است:

كينيچ اهمائي[1]، استراتژیست مشهور ژاپنی مدل c3 را مطرح کرده و معتقد است که می­توان صنعت را از سه بعد بررسی و عوامل حیاتی را کشف کرد. این سه منظر شامل مشتری[2]، سازمان[3] و رقابت[4]هستند.

مشتری:بدونشکموفقیتهرسازمان، بیشازآنکهدرگرورضایتسهامدارانآنباشددرگرورضایتمشتریانبدست می­آید، پساولینومهمترینمنظر بحثشناختمشتری، شناختنیازمشتریوعواملمؤثردرافزایشرضایتمشتری می­باشد.

سازمان: برایباقیماندندرجرگه­ی رقابتصنعت، سازمانبایدقادربه شناسایینقاطقوتاصلیوعواملبرتریخودباشدتابتواندازطریقتمرکزبرروینقاطقوتاصلیوکلیدیخودبقایخودراتضمیننماید. (دراینمنظر، تمرکزبیشتربررویمنابعخودسازمان می­باشد.)

رقابت: دراینبخش، تمرکزبررویرقباوشرایطفعلیرقابتدرصنعت می­باشد. و بایدمواردیراکهعواملاصلیپیروزی­یاشکستدررقابت می­باشندراشناسایینمودتابتوانباتقویتآن­ها بررقباغلبهنمود.

اهمائی بیان می­کند این سه عامل با همدیگر مثلث استراتژیک را تشکیل می­دهند که تلفیق آن­ها می­تواند مزیت رقابتی پایدار را بوجود بیاورد.

  1. روکارت و بولن[5]، در سال 1981 پنچ منبع برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت را بیان داشتند. این منابع شامل: عوامل صنعتی، استراتژی رقابتی، عوامل محیطی، عوامل موقتی و موقعیت صنعت می­باشند. (روکارت، 1993)

عوامل صنعتی: هرصنعتی‌عوامل‌موفقیت‌بحرانی‌داردکه‌باهرشرکت‌درآن‌صنعت‌مرتبط‌است. این عوامل می­تواند مرتبط به قیمت، سهم بازار، محصول و… باشد. در واقع این عوامل ماهیت­ یک صنعت را معین می­کند.

استراتژی رقابتی: در هرسازمان عوامل ویژه ای وجود دارد که موقعیت آن را در صنعت و نحوه پاسخگویی به رقبا تعیین می­کند. استراتژى رقابتى ارائه‏ دهنده­ی چارچوبى غنى براى شناسايى عوامل زيربنايى رقابت در صنايع است. چارچوبمذكورتفاوت‏هاىعمدهموجوددربينصنايعوچگونگىتكاملآن­ها را نشان مى‏دهد، همچنین به شرکت­ها كمك مى‏كند تا به موفقيتى منحصربه‏فرد دست يابند. استراتژى رقابتى، ابزارهايى را براى شناخت توان و ميزان ناهمگنى صنايع و شرکت­ها به‏دست مى‏دهد.

عوامل محیطی:ازقبیلرویه‌های‌مصرفی، اقتصاد، عوامل‌سیاسی‌کشور (یاکشورهایی) که‌شرکت‌درآن‌فعالیت‌می‌کند.

عوامل موقتی:­یعنی‌زمینه‌هایی‌ازفعالیت‌شرکت‌که‌به ‌طورعادی‌به‌آن­ها توجه‌نمی‌شود، در حالی که برخی از این امور در­ یک زمان خاص برای سازمان اهمیت ویژه ای دارند.

موقعیت صنعت:هر صنعت به لحاظ جغرافیایی و امکاناتی که دارد می­تواند بر سازمان­های موجود در آن صنعت اثر بگذارد.

  1. تامپسون و استریکلند[6] نیز در کتابشان که عوامل کلیدی موفقیت را به هفت گروه مرتبط ساخته اند: تکنولوژی، تولید، توزیع، بازاریابی، مهارت، توانایی سازمانی و سایر موارد(استراتژی که در هیچ طبقه ای جای نگرفته اند. ) و برای هریک از عوامل شاخصهایی را تعریف کرده اند. (تامپسون و استریکلند، 1999)

به گفته آن­ها عوامل حیاتی موفقیت­ یک صنعت، بیشترین اثر را در توانایی موفق شدن اعضای صنعت در بازار، استراتژی ویژه، شهرت محصول، منابع، شایستگی­ها، توانایی­های رقابتی، نتایج کسب وکار دارد و تفاوت میان سود و زیان را را مشخص می­سازد. عوامل حیاتی موفقیت آنچه هر سازمان باید در انجام آن شایسته باشد و ­یا به منظور دستیابی به موفقیت تمرکز داشته باشد را در نظر می­گیرد.

پاسخ به این سه سؤال به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت دریک صنعت کمک می­کند؟

  1. بر چه اساسی مشتریان از میان مارکهای تجاری مختلف، انتخاب خودشان را انجام می­دهند؟
  2. فروشندگان چه اقداماتی باید انجام بدهندکه به لحاظ رقابتی موفق باشند و به چه منابع و توانایی­های رقابتی نیازمند هستند؟
  3. فروشندگان برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار نیازمند کسب چه چیزهایی هستند؟

آن­ها معتقدندکه مشخص کردن عوامل حیاتی موفقیت در هر صنعت در درجه اولویت قراردارد. و این عوامل باید به اطلاع مدیران برسد، چراکه مدیر باید بداندکه کدام عوامل برای موفقیت رقابتی مهمتر و کدام عوامل از اهمیت کمتری برخوردار است. همچنین مدیران باید از منابع متغیر اطلاع داشته باشند. عدم شناسایی عوامل که برای موفقیت رقابتی بلند مدت سازمان حیاتی هستند، باعث ایجاد خطر در مسیر استراتژی سازمان می­گردد. لذا سازمان با شناخت عوامل حیاتی موفقیت می­تواند به مزیت رقابتی پایدار از طریق تدوین استراژی­هایش برمبنای این عوامل و ایجاد قدرت تمایز نسبت به رقبا بر اساس ­یک ­یا اکثر عوامل حیاتی موفقیت دست پیدا کند.

به عبارت دیگر سازمان زمانی می­تواند به موقعیت مناسب در بازار دسترسی پیدا کند که نیروهایش را در جهت بهبود ­یک­ یا چند از این عوامل بکار گیرد.

در واقع عوامل حیاتی موفقیت نشان دهنده­ی فرصت­های طلایی مزیت رقابتی است و شرکت­هایی که در تعداد خاصی از این عوامل تمرکز می­کنند از­ یک موقعیت قوی در بازار برخوردار خواهند شد.

در نتیجه استفاده از­ یک ­یا چند عوامل کلیدی موفقیت در صنعت به عنوان زیربنای تلاش و استراتژی سازمان برای کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق برتر بودن در­یک عامل خاص،­ یک رویکرد مثمر ثمر خواهد بود. (تامپسون و استریکلند، 1999، ص 96)

تمام مدلهایی که در فوق به آن­ها اشاره شده است در جهت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت قابل استفادهمی­باشند، اما میزان اثربخشی هریک از آن­ها بسته به نوع صنعت و ویژگی­های آن متفاوت می­باشد. در این پژوهش ما از مدل تامپسون و استریکلند استفاده کرده ایم، از آنجا که این مدل از زوایای متعددی صنعت را مورد بررسی قرار می­دهد نسبت به سایر مدلها کاملتر بوده و پوشش مناسبتری را برای کار پژوهشی ما در برداردو از طرفی دیگر این مدل از زوایایی به شناسایی عوامل حیاتی می­پردازد که از سوی صنعت روانکارها داری اهمیت ویژه ای می­باشد. این مدل عواملموفقیتهرصنعتیرابه 7 گروهمجزاطبقهبندینمودهاست. این عوامل در نمایشگر 9-2 به تفصیل نمایش داده شده است.

 

[1]Kenichi Ohmae

[2]costumer

[3]corporation

[4]competition

[5] Rocart& Bolen

[6]Thompson & Strickland

دانلود پایان نامه