مقالات و پایان نامه ها

مفهوم مدیریت بدهی.پایان نامه عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی

دانلود پایان نامه

مدیریت بدهی

از دیگر عوامل موثر بر گزارشات مالی مدیریت بدهی[1] است. نسبت های ساختار سرمایه ، نسبت هایی هستند که رابطه منابع مالی مورد استفاده شرکت از از لحاظ بدهی های جاری ،بدهی های بلند مدت ،حقوق صاحبان سهام و نحوه  ترکیب انها را مشخص و ارزیابی می کنند.این نسبت ها وجوهی را که توسط سهامداران عادی شرکت تامین گردیده ، یا وجوهی را که به صورت وام جهت سرمایه گذاری از اعتبار هندگان تامین شده است را با هم مقایسه کرده و نسبت انها را اندازه گیری می کنند.این نسبت­ها اساسا به حجم کلی بدهی های شرکت تاکید دارند.این نسبتها توان شرکت را برای انجام تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت خود منعکس می سازند .

بطور کلی ، نسبت های ساختار سرمایه ،دو دسته هستند : یک دسته به بخش بدهی ها و حقوق صحبان سهام مربوط هستند و از طریق آن میزان منابعی که یک شرکت از راه اخذ وام و استقراض تامین نموده ، ارزیابی می کنند.دسته دوم توان شرکت را در ایجاد سود کافی برای بازپرداخت هزینه بهره و استقراض نشان می دهند(صحاف رضوی، 1385).

نسبت های ساختار سرمایه

  • نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی
  • نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
  • نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی
  • نسبت کل بدهی به کل دارایی

6-3-2  مدیریت دارایی

نسبت فعالیت

نسبتهاي که عملکرد این واحد تجاري را در استفاده از دارائیهاي جاري و غیرجاري نشان می دهد. نسبتهاي فوق عبارتند از :

نسبت گردش دارایی

یکی از نسبت های مالی که بیانگر کارایی می باشد گردش دارایی هاست که به شرح زیر محاسبه می شود

 

که در این تحقیق به عنوان مدیریت دارایی[2] مد نظر می باشد.

7-3-2 نسبت سودآوری

سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد وسود اشاره می کند.درآمد یا سودخالص ،تنها معیار اندازه گیری سودآوری می باشد .سرمایه گذاران و اعتباردهنگان ،علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری وآتی یک شرکت دارند .شرکت هابرای جذب سرمایه مورد نیاز خود ،مجبورند سود کافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بدست آورند.در صورتی که شرکتها سود کافی تحصیل نکنند،آنها قار به جذب سرمایه مورد نیاز جهت اجرای انواع پروزه ها از طریق سهامداران یا اعتباردهندکان نخواخد بود.دوام بقاء یک شرکت در بلندمدت ،به توانایی آن در کسب درآمد کافی برای انجام کلیه تعهدات و تامین بازده مناسب برای سهامداران اصلی ، بسنگی دارد(مجید اسماعیل پور ، 1377).

توان سودآوري[3] شركت به عنوان يكي از متغيرهاي اثر گذار بر مدت زمان اجرا و تكميل عمليات حسابرسي مورد مطالعه قرار گرفته است. وجود يك رابطه منفي بين توان سودآوري شركت با مدت زمان تاخير در اجرا و تكميل عمليات حسابرسي شركت قابل تصور است. بدين معني كه شركتهاي سود ده زودتر از شركتهاي زيان ده، عمليات حسابرسي خود را اجرا و تكميل مي كنند.(فراست وپاونال[4]،1994)

گزارش سود يا زيان مي تواند به عنوان يك خبر خوب يا بد در مورد نتايج عملكرد سالانه شركت مورد توجه قرارگيرد . در مورد شركتهاي زيان ده، مديران شركت تمايل دارند انتشار گزارشهاي مالي سالانه با تاخير باشد تا از عواقب انتشار يك خبر بد اجتناب نمايند. ازاين رو، مديران شركتهاي زيان ده تمايل دارند، حسابرسان از برنامه زماني معمول حسابرسي عقب تر باشند و عمليات حسابرسي با تاخير بيشتري انجام شود. هم چنين در مورد شركتهاي زيان ده، حسابرسان عمليات  حسابرسي را با احتياط و اعمال مراقبت حرفه اي بيشتري انجام مي دهند. به ويژه زماني كه احتمال بروز ناتواني مالي، ورشكستگي يا عدم تداوم فعاليت يا تقلب مديران در شركتهاي زيان ده وجود داشته باشد . (کنچل وپاین[5] ،2001)در نقطه مقابل، شركتهاي سود ده به منظور انتشار يك خبر خوب تمايل به انتشار زودتر از موعد صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده دارند.  از اين رو نسبت به تكميل سريع عمليات حسابرسي و جلوگيري از تاخير در تكميل عمليات حسابرسي علاقه نشان مي دهند. هم چنين در شركتهاي سود ده ، چنان چه حاشيه سود يا نرخ بازده آنها بالاتر از متوسط صنعت باشد، با انتشار اين خبر خوب، از مزاياي پيش بيني هاي بازار و تصميمات استفاده كنندگان در مورد شركت منتفع خواهند شد. عملكرد مثبت يك شركت اثر برجسته اي بر روي ارزش سهام شركت خواهد داشت. (فراست وپاونال،1994)

[1] Debt Management

[2] Asset Management

[3]Profitability

[4]Frost and  Pownall

[5] -Knechel and Payne

دانلود پایان نامه