مقالات و پایان نامه ها

مفهوم اطلاعات گزارشگري مالي-پایان نامه درباره ارزيابي ارتباط سود و زيان

دانلود پایان نامه

قابليت تاييد و اطلاعات گزارشگري مالي

سرمايه گذاران فعلي و بالقوه در اوراق بهادار يك شركت نه تنها اطلاعات عملكرد مالي گذشته شركت و خالص دارايي‌هاي آن را مطالبه مي‌كنند، بلكه متقاضي عملكرد آتي مورد انتظار آن ( يعني جريان­هاي نقدي آتي) نيز هستند. با اين حال، اعتبار اطلاعاتي كه توسط مديريت فراهم مي‌گردد داراي محدوديت است. هرچه قابليت تأييد اطلاعات كمتر گردد، مدير آسانتر مي‌تواند به دستكاري اطلاعات پرداخته و در نتيجه از سودمندي آنها از نظر سرمايه گذاران بكاهد.

با توجه به داروينيسم[1] اقتصادي، انتظار مي‌رود رويه‌هاي گزارشگري مالي تكامل يافته و با كاربرد قراردادي اعداد و ارقام گزارشگري مالي، بتوان شواهدي دال بر وجود ارتباط ميان اطلاعات و ميزان قابليت تائيد آن ارائه نمود. تكامل رويه آمريكاي شمالي نشان مي‌دهد كه تنها با كمك بخشي از اطلاعات مربوط به جريان­هاي نقدي آتي (يعني حسابهاي دريافتني) مي‌توان از  دستكاري اطلاعات جلوگيري نمود و اطلاعات مناسبي را در اختيار سرمايه ‌گذاران قرار داده است(Watts, 2006). ارقام گزارشگري مالي موجود در قراردادهاي بدهي و پاداش مديران نيز چنين وضعيتي را منعكس مي‌كنند. با اين تفاوت‌ها تنها بخش ناچيزي از جريانهاي نقدي آتي را در بر مي‌گيرند. فقدان كاربرد قراردادي از آن جهت حائز اهميت است كه طرفين قرارداد نسبتاً آگاه و با انگيزه هستند و بر منافع و مخارج حاصل از كم و زياد بودن قابليت تاييد اطلاعات تسلط دارند.

يكي از طرق درك تاثير قابليت تاييد بر سودمندي اطلاعات گزارش شده، بررسي ميزان تغيير كاربرد قراردادهاي پاداش و بدهي در ازاي عدم تقارن اطلاعات ميان مديران و ساير گروه­ها مي‌باشد. عدم تقارن اطلاعات به نسبت ارزش شركت تغيير مي‌كند كه توسط گزينه‌‌هاي رشد پروژه‌هاي داراي خالص ارزش فعلي مثبت (NPV) كه تابعي از جريان­هاي نقدي آتي هستند ارائه مي‌گردد. شواهد مربوط به بازار پاداش نشان مي‌دهد در صورتي كه جريان­هاي نقدي آتي غير قابل تأييد و نا‌معتبر در محاسبه سود حسابداري و ارزيابي عملكرد مد نظر قرار گيرند، مجموع ثروت سهامداران و مديران كاهش مي‌يابد. با افزايش گزينه‌هاي رشد، استفاده از سود گزارش شده مبتني بر قرارداد‌هاي پاداش كاهش يافته و ميزان استفاده از پاداش‌هاي مبتني بر قيمت سهام افزايش مي‌يابد.

گزينه‌هاي رشد باعث محدود شدن قدرت قرار‌داد‌هاي بدهي مبتني بر حسابداري، جهت كنترل مشكلات نمايندگي ناشي از قراردادهاي بدهي نيز مي‌شود. مجدداً لازم به ذكر است كه وجود جريان-­هاي نقدي آتي غير قابل تاييد در سود حسابداري باعث كاهش عدم تقارن اطلاعات و حل مشكل نمي‌گردد. در عوض با افزايش گزينه‌هاي رشد، كاربرد بدهي بدليل كاهش توانايي ارقام گزارش شده براي كاهش هزينه‌هاي نمايندگي ناشي از بدهي كاهش مي‌يابد.

درصورت وجود اطلاعات غير قابل تاييد، دو مكانيزم بالقوه ديگر نيز جهت كاهش عدم تقارن اطلاعات استفاده از اعتبار و شهرت مدير براي متعهد ساختن وي در قبال اطلاعاتي است كه ارائه مي‌كند و همچنين راهكار ديگر علامت دهي است. اطلاعات غير قابل تاييد در قراردادها نشان مي‌دهد كه آن مكانيزم‌ها پاسخگو نيستند. يك دليل ممكن اين است كه دوران تصدي مديران براي كسب شهرت و اعتبار محدود است و حتي در صورتي كه اين اعتبار كسب شود باز هم نهايتاً يك محدوديت زماني (بازنشستگي) وجود دارد. قراردادهاي پاداش به كمك حسابداري محافظه كارانه و به تعويق انداختن پرداخت پاداش به دوره‌هاي آتي (نقدي يا سهام) تا‌ حدي مشكل خاتمه خدمت مدير را حل مي‌كنند. در اين قراردادها جريمه پاداش پرداخت نشده نيز ذكر مي‌گردد. در صورتي كه كميته غرامت متوجه گردد كه قصور يا دستور مدير باعث وارد آمدن خسارت و زيان به منافع شركت شده است، جريمه متناسب با آن صادر مي‌گردد .(Lafond and Watts, 2008, 451-452)

 

[1]  -Darwinism

دانلود پایان نامه