مقالات و پایان نامه ها

مراحل روش تحلیل شبکه ای

دانلود پایان نامه

مراحل روش تحلیل شبکه ای (ANP) :

 1. تعیین هدف و معیارهای موثر در تصمیم گیری
 2. ساخت شبکه
 • تعیین خوشه ها
 • تعیین اتصالات همبستگی
 1. انجام مقایسات زوجی و بدست آوردن بردار اولویت ها
 • مقایسه خوشه ها
 • مقایسه عناصر
 1. محاسبه سوپرماتریس ها
 • سوپرماتریس ناموزون
 • سوپرماتریس موزون
 • سوپرماتریس محدود شده
 1. انتخاب

شرح مراحل فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

1- تعیین هدف و معیارهای موثر در تصمیم گیری

در این مرحله همان طور که از عنوان آن معلوم است هدف و معیارهایی که در تصمیم گیری نهایی موثر می باشند تعیین می شوند. این معیارها می تواند توسط مدیران ارشد و تصمیم گیران اصلی و یا کادر متخصص که بر کل سیستم آگاهی کافی دارند تعیین گردد.

2- ساخت شبکه

مساله را باید به طوري شفاف بیان کرد و با یک سیستم منطقی براي مثال یک شبکه تجزیه کرد . ساختار مذکور را می توان با استفاده از نظر تصمیم گیرندگان و از طریق روش هایی چون طوفان مغزي و یا دیگر روش هاي مناسب بدست آورد. شبکه ای از هدف، معیارها، زیرمعیارها، گزینه ها و روابط بین آن ها شناسایی و رسم می شود.

3- انجام مقایسات زوجی و به دست آوردن بردار اولویت ها

در روش تحلیل شبکه اي نیز همچون روش تحلیل سلسله مرتبی عناصر تصمیم در هر قسمت نیز با توجه به اهمیت آن ها در کنترل معیار ها به صورت زوجی مقایسه می شوند، و خود قسمت ها نیز با توجه به تاثیرشان در هدف به صورت زوجی با هم مقایسه می شوند. از تصمیم گیرندگان در قالب یک سري مقایسات زوجی پرسیده می شود که دو عنصر یا دو قسمت در مقایسه با هم چه تاثیري در معیار هاي بالا دستی خود دارند.

به علاوه اگر روابط متقابل میان عناصر یک قسمت وجود دارد، با استفاده از مقایسات زوجی و به دست آوردن بردار مقادیر ویژه هر عنصر، میزان تاثیر دیگر عناصر را روي آن نشان داد. اهمیت نسبی با استفاده از یک مقایسه نسبی بدست می آید. براي این کار می توان از یک مقایسه 1 تا 9 استفاده کرد در حالی که نمره 1 نشان دهنده اهمیت یکسان دو عنصر بوده و نمره 9 نشان دهنده بالاتر بودن اهمیت یک عنصر (سطر ماتریس) در مقایسه با دیگر ستون هاي ماتریس می باشد.

در یک ماتریس مقایسه زوجی ارزش طرف مقابل برعکس می باشد یعنی aij=1/aji در حالی که(aji) aij نشان دهنده اهمیت  i امین عنصر j) امین(  در مقایسه با  jامین عنصر (  iامین) است .

مقایسات خوشه ها : جهت به دست آوردن اثرات تقابل خوشه ها، ماتریس مقایسات زوجی به دست آمده را نرمال می نماییم.

مقایسه عناصر : عناصر داخل هر خوشه به صورت زوجی مقایسه می شوند. بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی هر خوشه را به دست می آوریم. مقایساتی که در این مرحله انجام می شود بر اساس قالب تصمیم گیری 9 واحد ساعتی است.

مقدار عددی ترجیحات (قضاوت شفاهی)
9 کاملا مرجح یا کاملا مهم تر یا کاملا مطلوب تر
7 ترجیح با اهمیت خیلی قوی یا مطلوبیت خیلی قوی
3 ترجیح با اهمیت قوی یا مطلوبیت قوی
5 کمی مرجح یا کمی مهم تر یا کمی مطلوب تر
1 ترجیح با اهمیت یکسان یا مطلوبیت یکسان
2 و 4 و 6 و 8 ترجیحات بین فواصل فوق

جدول 2-3- مقایسات زوجی بر اساس قالب تصمیم گیری ساعتی

4- محاسبه سوپرماتریس ها

با اجتماع بردارهای ویژه به دست آمده از مقایسات عناصر در یک ماتریس، سوپرماتریس ناموزون به دست می آید. سوپرماتریس n×n  در قسمت ستونی سمت چپ خود و همچنین در قسمت افقی فوقانی خود تمامی عناصر دسته های کنترلی و دسته جایگزین ها قرار می گیرد. تاثیر مجموعه ای از عناصر یک خوشه روی سایر عناصر سیستم از طریق بردار اولویت نشان می دهند. بردار اولویت همان بردار ویژه مربوط به ماتریس مقایسات زوجی AHP است. نحوه به دست آوردن بردارهای اولویت و گروه بندی و سازماندهی آن ها در یک ماتریس خاص که آن را سوپرماتریس می نامند، انجام می گیرد. سوپرماتریس ها جهت نمایش جریان تاثیر از یک خوشه به خوشه های دیگر (باتوجه به ارتباطات بیرونی) و یا عناصر درون خودش (که با توجه به ارتباطات درونی) به کار می رود.

دانلود پایان نامه