مقالات و پایان نامه ها

فرایند تحلیل شبکه:پایان نامه درباره تامین کنندگان

دانلود پایان نامه

گام های فرایند تحلیل شبکه

برای طراحی یک مدل شبکه‌ای ، مراحلی در نظر گرفته شده است که محقق را قادر خواهند ساخت مدل مورد نظر خود را با کمک نرم افزار طراحی نماید.اگرچه برخی از این مراحل شبیه تکنیکAHP است لکن شرح مختصر آن برای حفظ تمامیت الگو ضروری می‌باشد.

  1. تعریف هدف مسأله‌ی تصمیم
  2. تشخیص لزوم وجود هر یک از عناصر استراتژیک: منظور این است که محقق،عناصر استراتژیک مورد نیاز خود را برای طراحی شبکه‌ی مورد نظر تشخیص دهد. ممکن است هر چهار عنصر یا یکی از آنها انتخاب شده و یا هیچ یک از آنها مورد نیاز نباشد.

3.ايجاد سلسله مراتب كنترل براي هر يك از عناصر: هر يك از عناصر استراتژيك داراي يك زير شبكه است كه اين زير شبكه،خودش نيز مي‌تواند زير شبكه‌ي ديگري داشته باشد.لذا لازم است محقق براي هر يك از عناصر چهارگانه،زير شبكه‌اي تعريف نمايد.اين زير شبكه، مي‌تواند به دو صورت طراحي شود.

شبكه‌ي تصميم: در حالتي است كه زير شبكه‌ي مورد نظر، آخرين لايه‌ي شبكه بوده و خوشه‌ي گزينه‌ها در آن قرار داشته باشد. در اين حالت كل مدل داراي دو لايه است كه لايه‌ي اول با وجود عناصر استراتژيك،لايه‌ي اصلي و لايه‌ي دوم با حضور خوشه‌ي گزينه‌ها ،لايه‌ي تصميم ناميده مي‌شود.

شبكه‌ي كنترل : در حالتي است كه زير شبكه‌ي مورد نظر،آخرين لايه‌ي شبكه نبوده و خوشه‌ي گزينه‌ها(كه مي بايست در آخرين لايه‌ي شبكه قرارداده شود)در اين لايه وجود ندارد.در اين لايه،خوشه‌ها و عناصري وجود دارند كه خود آنها داراي زير شبكه مي‌باشند و خوشه‌ي گزينه‌ها در آن زير شبكه‌ها قراردارد. لايه‌هايي از شبكه‌،كه واسط بين لايه‌ي اصلي و لايه‌ي تصميم هستند،لايه‌ي كنترل ناميده مي‌شوند. بايد توجه داشت كه يك شبكه‌ مي‌تواند يك لايه‌ي اصلي،يك لايه ي تصميم و تعداد ي لايه‌ي كنترل داشته باشد.

  1. برقراري ارتباط مورد نياز ميان عناصر مورد نظر: براي پيشگيري از اشتباه،ابتدا براي هر خوشه، جدولي با سه ستون طراحي نموده و نام آن را در ستون وسط قرار مي‌دهند. سپس خوشه‌هاي موثر را در سمت چپ،و خوشه‌هاي متأثر را در ستون سمت راست، در يك سطر مي‌آورند. همچنين مي‌توان به هريك از اين جداول، سطرهايي اضافه نمود و نام عناصر مرتبط به هم را در آن‌ها قرار داد.
  2. انجام مقايسه‌هاي زوجي ميان عناصر مرتبط: مقايسات زوجي در خصوص هر يك از عناصر داخل خوشه‌ها ،بر حسب تأثير آن بر روي هر عنصر در خوشه‌ي ديگر و يا عناصري در خوشه‌ي خودش انجام مي‌گيرد. هنگام مقايسه‌ي عناصر در هر يك از زير شبكه‌هاي عناصر هزينه‌ها و تهديدات بايستي سؤال مقايسه به صورت مثبت مطرح شود به اين ترتيب كه، كداميك از دو عنصر مورد مقايسه بر حسب معيار مورد نظر، داراي بيشترين هزينه يا بيشترين تهديد مي‌باشند؟در اين حالت عنصر پرهزينه يا تهديدزا ارجحيت بيشتري به خود اختصاص خواهد داد.نرم افزار به گونه‌اي طراحي شده است كه در سنتز نهايي خود از تقسيم(حاصل ضرب منافع و فرصت‌ها)بر(حاصل ضرب مخارج و ريسك‌ها)استفاده مي‌ نمايد (ساعتی ، 1999). در اين حالت اعداد بزرگتر براي عناصر هزينه و ريسك مطلوبيت كمتري را در نتيجه‌ي نهايي منجر خواهد شد. همچنين ممكن است،افراد براي چهارچوب بندي سوالات،هنگام انجام مقايسه‌هاي زوجي،يا تأثير عوامل و يا تأثر آنها را مدنظر قرار دهند. آقاي ساعتي معتقد است كه در هر مدل، بايد از يك نوع سوال براي مقايسه‌هاي زوجي استفاده نمود.(ساعتی 2004) براي هر نمونه سه عنصرC, B, A را در نظر بگيريد كه قرار است دو به دو با هم بر اساس معيارX مقايسه شوند. در مقايسه‌ي اول، سؤال مي‌شود كه كداميك از عناصرB,A بيشترين تأثير را بر معيارX دارند؟و در مقايسه‌ي دوم، سؤال مي‌شود كه كداميك از عناصرA,C بيشترين تأثر را از معيارX مي‌پذيرند؟به عقيده‌ي آقاي ساعتي اين گونه طرح سؤال در يك مدل، ممكن است بر نتايج قضاوت‌ها تأثير منفي بگذارد لذا بهتر است در يك مدل، همواره يكي از سؤالات فوق براي مقايسه‌ي زوجي مورد استفاده قرار گيرد.
  3. انجام مقايسه‌هاي زوجي ميان خوشه‌هاي مؤثر بر يكديگر: از جدول موجود در بند چهارم مي‌توان انواع و تعداد مقايسه‌ها را به دست آورد.در اينجا سؤال اصلي اين است كه يك خوشه با توجه به عناصر خود چه تأثيري بر خوشه‌هاي ديگر گذاشته و يا از آنها متأثر خواهد شد.
  4. محاسبه‌ي اولويت‌هاي محدودِ ابرماتريس تصادفي: اين محاسبه توسط برنامه انجام شده و در اين مرحله ابر ماتريس محدود به دست مي آيد.
  5. ايجاد يك مدل رتبه بندي براي تعيين اولويت هاي عناصر: در حالت معمول، تئوريANP ارجحيت يكساني براي هر يك از چهار عنصر استراتژيك قائل است. ولي در صورتي كه محقق بخواهد ارجحيت هاي مختلفي براي هر يك از آنها در نظر بگيرد، بايستي يك مدل رتبه بندي و معيارهاي مورد نظر خود را ايجاد و بر اساس آن، هر يك از عناصر استراتژيك را ارزيابي و رتبه بندي نمايد.
  6. سنتز گزينه‌ها در سطح معيارهاي كنترل با استفاده از وزن هر يك از عناصر.
  7. راهبري تحليل حساسيت بر روي نتايج نهايي.
دانلود پایان نامه