مقالات و پایان نامه ها

عوامل مؤثر در تعيين بودجه زماني:پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی

دانلود پایان نامه

عوامل مؤثر در تعيين بودجه زماني:

ادبيات تئوريك موضوع عوامل مؤثر بر بودجه زماني را به چند دسته تقسيم مي كند كه اين عوامل به شرح زير است:

2-7-2-1)صاحبكار:

اندازه شركت:‌ هر اندازه كه اندازه شركت مورد حسابرسي، تعداد واحدهاي فرعي و وابسته آن ، حجم عمليات و به تبع آن ميزان داراييها و بدهيهاي شركت بزرگتر و بيشتر باشد، حسابرس زمان بيشتري براي رسيدگي به حسابهاي صاحبكار مزبور صرف مي نمايد. بر اساس يافته هاي گذشته، اندازه شركت بيشترين تأثير را روي تعداد ساعات لازم براي كامل كردن حسابرسي داشته است. (Bedard, 1991)

پيچيدگي عمليات و سيستمهاي حسابداري صاحبكار: پيچيدگي عمليات و سيستمهاي حسابداري صاحبكار نيز همانند اندازه شركت از عوامل اصلي تأثيرگذار بر تعداد ساعات لازم براي تكميل حسابرسي است. عمليات پيچيده توليدي و تجاري مستلزم بررسي و رسيدگي جامعتري مي باشد كه بايد در بودجه هاي زماني لحاظ شود. (Bedard, 1991)

ريسك يا خطر صاحبكار: ريسك صاحبكار خطر وقوع تحريفات بااهميت و ارائه نادرست در صورتهاي مالي را بالا مي برد. هر ميزان كه احتمال وقوع اشتباهات و بي نظميها  بيشتر شود، ميزان آزمونهاي محتوا جهت اثبات مانده حسابها افزايش مي يابد. بديهي است كه افزايش ميزان آزمونها نيازمند صرف زمان بيشتري است كه بايستي در برآورد بودجه مدنظر قرار گيرد. (Bedard, 1991)

درجه همكاري كاركنان صاحبكار: هر چقدر ميزان همكاري كاركنان صاحبكار در دادن اطلاعات و مدارك لازم به حسابرس بيشتر باشد، حسابرس زمان كمتري براي رسيدگي به حسابهاي صاحبكار مزبور صرف مي نمايد. (simon and francis, 1988)

جديد بودن يا قدمت صاحبكار: برآورد دقيق زمان براي مشتريان جديد ممكن است بسيار مشكل تر از ديگر مشتريان باشد، چرا كه براي شناخت سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي و چرخه معاملات شركت زمان لازم است. simon and francis, 1988))

داشتن حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي: حسابرسان داخلي با تأثيري كه روي خطر كنترل دارندو نيز توانايي آنها در تهيه گزارشهاي حسابرسي خاص و مطمئن، بر حجم رسيدگي هاي حسابرسي مستقل تأثير گذاشته و زمان حسابرسي را كاهش خواهد داد. تماس با كميته حسابرسي هيأت مديره صاحبكار  اطلاعات به موقع و مفيدي درباره وضعيت مالي شركت و همچنين اطلاعات لازم براي ارزيابي كارايي و درستكاري مديريت را در اختيار هيأت مديره شركت قرار مي دهد. simon and francis, 1988))

 

 2-7-2-2)مؤسسه حسابرسي:

اندازه مؤسسه، انواع و سطوح فناوريهاي مورد استفاده، تركيب خدماتي كه ارائه مي كند، گرايش در مقابل دستيابي به بودجه هاي زماني كه در ميان اشخاص مختلف، متفاوت است، مقدار زمان صرف شده در برنامه ريزي حسابرسي، عوامل پيشرفت و ترقي مورد استفاده مؤسسه حسابرسي، نوع نظارت و آموزش از عوامل كليدي تأثيرگذار در تعيين بودجه زماني حسابرسي است. اندازه مؤسسه حسابرسي و توان و ظرفيت فني آن بر نوع صاحبكاران تأثير دارد. سطوح فن آوري مورد استفاده مؤسسه مي تواند، روي ارتباط استفاده از زمان كاركنان با ايجاد تنوع در ساختار برنامه هاي حسابرسي مورد استفاده، تأثير بگذارد. برنامه ريزي حسابرسي بر كارايي و اثربخشي حسابرسي تأثير گذاشته و عوامل پيشرفت و ترقي نيز با ايجاد انگيزه در كاركنان، و در نهایت نحوه نظارت با ايجاد اطمينان نسبت به اينكه كاركنان حسابرسي، زمان حسابرسي را تلف نمي كنند، روي زمان حسابرسي تأثير مي گذارد. (MCnair et all, 1991)

 

2-7-2-3)محيط: وضعيت اقتصادي، نرخهاي بهره، رقابت و ملاحظات سياسي و قانوني بر ريسك ذاتي تأثير گذاشته و بنابراين بر زمان بودجه شده حسابرسي مؤثر است. به طور مثال رقابت در حق الزحمه حسابرسي در ميان مؤسسات حسابرسي، منجربه فشار مضاعف بر كاهش زمان رسيدگي شده است. (Watts and zimmerman, 1978)

 

 2-7-2-4)شخص حسابرس: تجربه و تخصص حسابرس، سطح مهارت و شخصيت، مقدار استرس مشاهده شده، طرز برخورد با خطر و سطح شعور اخلاقي همه و همه از عوامل مربوط به شخص حسابرس مي باشند كه با تأثير بر كارايي شخصي و گرايشاتي كه در مقابل اهميت دستيابي به زمان بودجه شده وجود دارد، روي زمان حسابرسي تأثير مي گذارد. اين عوامل در سرپرستان و كاركنان حسابرسي تأثير متفاوتي دارد. (Kelly and margheim, 1990)

دانلود پایان نامه