شناخت اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران- قسمت ۶

شناخت اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران- قسمت ۶

ج – دوره تخصصی تکمیلی .
د – دوره سرپرستی .
ه – دوره های علمی و تخصصی .
و – دوره های علوم پایه نظامی .
ز – دوره مقدماتی رسته ای .
ح – دوره عالی رسته ای .
ط – دوره فرماندهی و ستاد.
ی – دوره عالی جنگ .
ک – دوره علوم استراتژیک .
تبصره – نیروها و سازمان های وابسته به سپاه می توانند در صورت لزوم با هماهنگی ستاد کل سپاه علاوه بر آموزشهای فوق دوره های عرضی آموزشی تخصصی را برای پرسنل تشکیل دهند.
ماده ۳۵ – مراکز آموزشی سپاه به شرح زیر می باشد:
الف – دبیرستانها و هنرستانهای سپاه .
ب – آموزشگاه نظامی .
ج – دانشکده های علوم و فنون نیروها.
د – دانشکده فرماندهی و ستاد.
ه – دانشکده علوم استراتژیک .
و – دانشگاه امام حسین (ع ) شامل دانشکده علوم پایه نظامی و دانشکده های علمی و تخصصی .
تبصره ۱ – دانشکده علوم و فنون نیروها از لحاظ علمی به دانشگاه امام حسین (ع ) وابسته بوده و توسط نیروها اداره می شود.
تبصره ۲ – دانشکده عقیدتی – سیاسی و سایر مراکز آموزش رسته ای عقیدتی – سیاسی سپاه زیر نظر جزوه نمایندگی ولی فقیه در سپاه اداره می شود.
ماده ۳۹ – دوره آموزش تخصصی تکمیلی . دوره های تخصصی تکمیلی برای تکمیل تخصص پرسنل کادر ثابت نظامی با داشتن درجه رزم آوریکمی به مدت حداقل ۶ ماه در دانشکده های علوم و فنون نیروها تشکیل می گردد و نیروها موظف هستند نسبت به تشکیل این دوره ها طوری اقدام نمایند که کلیه پرسنل با داشتن درجه رزم آوریکمی بتوانند به موقع این دوره را طی نمایند. برنامه ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم گردد که فارغ التحصیلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات رزمداردومی و رزمداریکمی برآیند. نیل به درجه رزمداردومی منوط به موفقیت در طی این دوره می باشد.
ماده ۴۰ – دوره آموزش سرپرستی .
این دوره برای پرسنل موضوع تبصره یک ماده ۷۷ این قانون در درجه رزمداریکمی به مدت حداقل ۶ ماه بر حسب نیاز در دانشکده های علوم و فنون نیروها تشکیل می شود. برنامه ها و مواد آموزشی این دوره باید طوری تنظیم می شود که فارغ التحصیلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات ستوان سومی تا
ستوان یکمی برآیند. نیل این پرسنل به درجه ستوان سومی منوط به موفقیت در طی این دوره می باشد.
تبصره – سپاه می تواند دوره های آموزش تخصصی تکمیلی و سرپرستی را به صورت متوالی در یک مرحله اجرا نماید و همچنین می تواند بخشی از این دوره ها را به صورت آموزش حین خدمت انجام دهد.
ماده ۴۳ – دوره آموزش مقدماتی رسته ای .
دوره های مقدماتی رسته ای بر حسب نیاز به منظور آموزش مقدماتی برای رسته های مورد احتیاج به فارغ التحصیلان دانشکده های علوم پایه نظامی و قبل از شروع به خدمت آنها ، حداقل به مدت شش ماه در دانشکده علوم و فنون نیروها تشکیل می گردد.
تبصره – فارغ التحصیلان دوره اول علوم پایه که موفق به ورود به دوره نشوند پس از گذراندن دوره مقدماتی رسته ای با داشتن حداکثر ۲۷ سال سن می توانند در آزمون دوره دوم علوم پایه نظامی شرکت نمایند.
ماده ۴۴ – دوره آموزش عالی رسته ای .
دوره های عالی رسته ای در درجات ستوان یکمی و سروانی به مدت حداقل ۶ ماه برای تمامی پرسنل فارغ التحصیل دوره های مقدماتی رسته ای و پرسنلی که در سطح فارغ التحصیلان این دوره شناخته می شوند و از آموزش قبلی آنها حداقل ۴ سال گذشته باشد متناسب با رسته های آنان حسب مورد در دانشکده های علوم و فنون نیروها یا دانشکده های علمی تخصصی دانشگاه امام حسین (ع ) تشکیل می گردد. نیل به درجه سرگردی این قبیل پرسنل منوط به طی این دوره می باشد.
ماده ۵۲ – اساسنامه ، مواد و برنامه های آموزشی هر یک از دوره ها و مراکز آموزشی با توجه به مواد مندرج در این قانون و قوانین آموزشی کشور توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
تبصره ۱ – تهیه اساسنامه و برنامه های آموزشی دوره ها و مراکز آموزشی رسته عقیدتی – سیاسی به عهده نمایندگی ولی فقیه در سپاه می باشد.
تبصره ۲ – برنامه های آموزشهای عقیدتی – سیاسی دوره ها با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه و مواد آموزشهای عقیدتی – سیاسی و حفاظت اطلاعات دوره ها، توسط نماینده ولی فقیه و حفاظت اطلاعات در سپاه تهیه می شود.
ماده ۵۳ – آموزشهای سپاه باید به گونه ای برنامه ریزی و اجرا گردد که نیاز سازمان مربوط را به بهترین نحو مرتفع نموده و سپاه را به سمت خودکفایی سوق دهد و در زمان صلح نیز، پرسنل از عهده انجام وظایف مقرر در اصل ۱۴۷ قانون اساسی بر آیند.
ماده ۵۴ – سپاه موظف است برای تقویت بینش عقیدتی – سیاسی و بالا بردن دانش و توان نظامی پرسنل در حین خدمت ، نسبت به انتشار نشریات و برگزاری اردوهای آموزشی ، سفرهای علمی و دوره های کوتاه مدت توجیهی و نیز تداوم آموزش اقدام نماید.
ماده ۵۵ – سپاه موظف است در کلیه آموزشها و در حین خدمت برنامه های لازم را به منظور کسب آمادگی جسمانی پرسنل ، متناسب با ماموریتها پیش بینی و اجرا نماید.
ماده ۵۶ – پرسنلی که به هر یک از مراکز و دوره های آموزشی پیش بینی شده در این قانون اعزام می شوند باید فرصت ادامه خدمت و بازدهی متناسب با مدت و کیفیت و اهمیت دوره آموزش به میزان حداقل دو برابر مدت تحصیلی پس از اتمام آن را داشته باشند.
این مدت در اساسنامه های آموزشی تعیین می گردد.
۲-۲-۴-۶ آموزش ضمن خدمت در ناجا:
ماده ۳۳ ـ دوره‌های آموزشی کارکنان نیروی انتظامی به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دوره‌های عمومی انتظامی‌.
ب ـ دوره‌های تخصصی‌.
ج ـ دوره علمی‌.
د ـ دوره‌های سرپرستی‌.
هـ ـ دوره‌های تخصصی تکمیلی‌.
و ـ دوره‌های کاردانی علوم و فنون انتظامی‌.
ز ـ دوره‌های کارشناسی علوم و فنون انتظامی‌.
ح ـ دوره‌های کارشناسی ارشد علوم و فنون انتظامی‌.
ط ـ دوره فرماندهی و مدیریت عالی انتظامی‌.
ی ـ دوره عالی امنیت‌.
تبصره ۱ ـ عناوین دوره‌های بندهای (و)، (ز)، (ح‌)، (ط‌) و (ی‌) از نظر طبقه‌بندی مشاغل و استخدام و ارتقاء در نیروی انتظامی کاربرد دارد و برای اعطای مدارک تحصیلی مطابق ماده (۵۴) اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ ـ نیروی انتظامی می‌تواند درصورت لزوم علاوه بر دوره‌های مذکور نیازمندیهای آموزشی دیگر خود را در قالب آموزشهای عرضی (تخصصی کوتاه مدت و ضمن خدمت‌) اجرا نماید.
تبصره ۳ ـ در جهت توسعه همکاریهای مشترک‌، اطلاع از آخرین یافته‌های علمی و تخصصی در سایر نیروهای مسلح و تأمین بخشی از نیازمندیهای آموزشی تخصصی‌، نیروی انتظامی می‌تواند نسبت به اعزام کارکنان واجد شرایط خود به کلیه دوره‌های مصوب آن نیروها اقدام و سهمیه مناسب در دوره‌های آموزشی خود برابر درخواست آنان پیش‌بینی نماید.
ماده ۳۴ ـ مراکز آموزشی کارکنان نیروی انتظامی به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ مراکز آموزش عمومی‌.
ب ـ آموزشگاه های علمی ـ تخصصی‌.
ج ـ واحدهای آموزشی‌.
د ـ دانشکده‌های علوم و فنون انتظامی‌.
هـ ـ دانشکده فرماندهی و ستاد.
تبصره ۱ ـ به مجموعه دانشکده‌های نیروی انتظامی «دانشگاه علوم انتظامی امین» اطلاق می‌گردد.
تبصره ۲ ـ تأسیس و ایجاد مراکز آموزشی موضوع این ماده با هماهنگی وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری منوط به تأمین اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است‌.
ماده ۳۸ ـ دوره‌های تخصصی تکمیلی به منظور تکمیل تخصص و به روز آمد نمودن دانش رسته‌ای کارکنان پایور نیروی انتظامی برای نیل به ترفیع و یا تصدی مشاغل خاص متناسب با رسته‌، رشته و مشاغل نیروی انتظامی حداقل به مدت یک ماه حسب مورد در دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشکده‌های علوم و فنون‌، آموزشگاه های علمی ـ تخصصی و واحدهای آموزشی اجرا می‌گردد.
نیروی انتظامی مکلف است نسبت به تشکیل این دوره‌ها طوری اقدام نماید که کلیه کارکنان بتوانند به موقع این دوره‌ها را طی نمایند. برنامه آموزشی این دوره‌ها باید طوری تنظیم گردد که دانش آموختگان آن از عهده مشاغل در درجات یا رتبه‌های بالاتر برآیند.
تبصره ۱ ـ دوره‌های آموزشی که در مراکز آموزش برون سازمانی ارائه می‌گردد و محتوای آن با نیاز دانش رسته‌ای نیروی انتظامی مطابقت دارد معادل دوره تخصصی تکمیلی محسوب می‌گردد.
تبصره ۲ ـ کارکنانی که هر یک از دوره‌های آموزشی مندرج در ماده (۳۳) این قانون را طی نمایند از طی دوره تخصصی تکمیلی همان دوره ترفیع معاف می‌باشند.
تبصره ۳ ـ حداقل مدت آموزش در مقاطع استوار یکمی و ستوان سومی و سروانی و سرگردی دو ماه خواهد بود.
ماده ۳۹ ـ دوره سرپرستی به منظور احراز توانمندی لازم جهت تصدی مشاغل فرماندهی و مدیریت جزء برای کارکنانی که از درجه استوار یکمی یا رتبه معادل به درجه ستوان سومی یا رتبه معادل نایل گردیده‌اند به مدت حداقل سه ماه متناسب با رسته خدمتی در دانشکده‌های علوم و فنون اجرا می‌گردد نیل به درجه ستوان دومی یا رتبه معادل منوط به موفقیت در طی این دوره می‌باشد. دانش آموختگان این دوره از سه ماه ارشدیت برخوردار می‌گردند.
ماده ۴۲ ـ واحدهای آموزشی به منظور ارائه آموزش‌های تخصصی تکمیلی و عرضی ایجاد می‌گردد.
نیروی انتظامی می‌تواند با توجه به نیاز خود نسبت به ایجاد این واحدها در تابعیت یگانهای عمده خود اقدام نماید.
*کارمندان در طول خدمت ضمن طی حداقل یکی از دوره‌های تخصصی تکمیلی در فاصله هر ترفیع می‌توانند با رعایت شرایط و ضوابط مورد نیاز برای تصدی مشاغل مدیریتی جزء، دوره سرپرستی و برای تصدی مشاغل مدیریت میانی‌، دوره فرماندهی و مدیریت و برای تصدی مشاغل مدیریت عالی‌، دوره عالی امنیت را طی نمایند.
ماده ۶۴ ـ اعزام کارکنان به هر یک از دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده در این قانون مشروط به آن است که امکان و فرصت ادامه خدمت و بازدهی متناسب با مدت‌ ، کیفیت و اهمیت دوره آموزشی را حداقل به مدت دوبرابر زمان تحصیل داشته باشند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *