مقالات و پایان نامه ها

– سود آوري.پایان نامه تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت ها

دانلود پایان نامه

– سود آوري

شايد مهم ترين عامل برتري يک سهم، ميزان سودآوري آن باشد. با توجه به اينکه تعداد سهام منتشره از سوي شرکت‌ها با هم متفاوت است ميزان سود آوري يک سهم را با نسبت سود هر سهم يا EPS  مي‌سنجند. با استفاده از اين شاخص عملکرد کلي شرکت و مديريت آن ارزيابي مي‌شود  (تحليل بنيادي، بورس)

2-4-1) سود را از چند نظر مي‌توان مورد بررسي قرار داد :

الف –  از نظر درآمد هر سهم                              ج – بر مبناي هر ريال از دارايي ها

ب –  بر اساس هر ريال فروش                            د- بر اساس هر ريال از حقوق صاحبان سهام شرکت

2-7-  قابليت پيش بيني سود

محققين اشاره دارند که توانايي پيش بيني به صورت خاص، توانايي سودهاي گذشته در پيش بيني سود‌هاي آتي است. بااين وصف، انحراف معيارمقادير خطاي حاصل از رگرسيون سود هر دوره به سود دوره قبل، به عنوان معياري جهت اندازه گيري قابليت پيش بيني سود حسابداري در نظر گرفته مي‌شود (نوروش و همكار، 1389).

2-7-1- اهميت سود هر سهم

سود هر سهم بيانگر مبلغ ريالي سود تحصيل شده واحد تجاري بازاري هر سهم عادي يا سهام عادي با لقوه آن که به عموم عرضه شده با در جريان عرضه عمومي است. براي شرکت هايي که سرمايه آنها در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد نمي‌باشد، محاسبه سود هر سهم کاربرد ندارد. سود هر سهم معيار با اهميتي براي ارزيابي عملکردواحد تجاري و پيش بيني عملکرد آينده آن مي‌باشد (همتي،1389،ص:196).

2-8- سود به عنوان معياري براي پيش بيني[1]

در بيانيه شماره يک استانداردهاي حسابداري مالي آمده است که سرمايه‌گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده کنندگان علاقه مند که خالص جريان  ورود وجه نقد به واحد انتفاعي را در دوره‌هاي آتي ارزيابي کنند، اما غالبا سود را براي ارزيابي توان سود آوري، پيش بيني سود‌هاي آتي و يا ارزيابي مخاطره سرمايه گذاري يا اعطاي وام و اعتبار به واحد انتفاعي مورد استفاده قرار مي‌دهند .

در يکي از تحقيقات نتيجه گيري شده است که سودهاي گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش هاي تاريخي، در مقايسه با سودهاي گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش هاي جاري، به منظور پيش بيني ارزش‌هاي آتي مناسبتر است (شباهنگ، 1389، ص: 188).

2-9- سود تحقق يافته هر سهم (EPS)[2]

پس از اتمام سال مالي و تهيه صورت هاي مالي حسابرسي شده سودي که شرکت در سال گذشته کسب کرده به صورت دقيق مشخص مي‌شود و شرکت سودي که در سال مالي قبل به هر سهم تعلق مي گيرد را اعلام مي‌نمايد که اصطلاحا به آن (EPS) تحقق يافته گويند (شکري حبشي، 1384).

2-10- سود تحقق يافته هر سهم طي دوره

معمولا شرکت ها پس از گذشت مدتي از سال و انجام فعاليت‌هاي پيش بيني شده بر اساس اينکه تا چه حد توانسته اند طبق پيش بيني عمل نمايند اقدام به اعلان درصدي از  (EPS) پيش بيني شده که پوشش يافته است مي‌نمايند که به آن سود تحقق يافته طي دوره هر سهم گويند (هر سه ماه يک بار)(شکري حبشي،1384).

 

2-11- سود اقتصادي

سود يکي از مفاهيم حسابداري است که از اقتصاد گرفته شده است، اقتصاد دانان سود را به عنوان مبلغي از ثروت واقعي يک واحد تجاري تعريف مي‌کنند که واحد مزبور مي‌تواند آن را طي يک دوره مصرف کند و وضعيت آن در پايان دوره، همان باشد که در اول دوره بوده است .اين تعريف از سود اقتصادي در اندازه گيري سود حسابداري به کار نمي‌رود، زيرا سود اقتصادي مستلزم اندازه گيري ذهني است و مبتني بر برداشت عيني از ثروت واقعي نيست و در نتيجه نمي‌تواند از لحاظ مقاصد حسابداري داراي ويژگي قابليت اتکاي کافي باشد (هندريکسن[3] 1992). در ميان اقتصاد دانان آدام اسميت[4] نخستين کسي بود که سود را به مثابه مبلغي که مي‌تواند بدون وارد کردن آسيبي بر سرمايه ثابت و در گردش مصرف شود، تعريف کرده است. اين تعريف با اظهارات (هيکس[5]) تکميل گرديد. او اظهار کرد سود مبلغي است که شخص مي‌تواند در طي يک دوره معين خرج کند و در پايان دوره وضعيت او به همان خوبي باشد که در اول دوره بوده است (ستايش، 1382).

 

 

2-12- سود حسابداري

در بيانيه شماره يک هيات استانداردهاي حسابداري مالي (SFAC.1)، فرض شده که سودحسابداري معيار خوبي براي ارزيابي عملکرد واحد انتفاعي است و مي‌تواند براي پيش بيني گردش آتي وجه نقدي مورد استفاده قرار گيرد (نوروزي، مدينه).

[1]

[2] – Earning per share

[3] – Handrecson. 1992

[4]– Smith

[5] -Hicks

دانلود پایان نامه