مقالات و پایان نامه ها

جایزه کیفیت استرالیا پایان نامه درباره توانمندسازی

دانلود پایان نامه

 

جایزه کیفیت استرالیا

در سال 1988جایزه کیفیت استرالیا به منظور ایجاد یک تمرکز ملی بر روی بهبود کیفیت و ایجاد رقابت تشکیل شد و در لیست اولین جوایز دنیا که توسعه یافته و مورد حمایت مهمترین سازمان های استرالیایی نیز قرار داشت، ثبت گردید. جایزه کیفیت استرالیا بر اساس فرآیندهای دشوار ارزیابی جایزه بنا شده بود. این معیارها بر اساس اصول دسته بندی شده ای بنا شده اند که از اصول مدیریت کیفیت پشتیبانی می کند( شرطان،1388).

2-4-4-1- اهداف

مقاصد جایزه کیفیت استرالیا به شرح زیر است ( شرطان،1388):

 • دادن یک بازخور به سازمان ها به منظور آگاهی از عملکردشان و بهبود آن.
 • تشویق سازمان ها برای پذیرش استفاده از مدل های برتری تجاری و کسب منفعت از منابع آن و معرفی سازمان های موفق به عنوان الگو به دیگر سازمان ها.

2-4-4-2- اصول/ ارزش ها

اصول یازده گانه جایزه کیفیت استرالیا بر گرفته از تئوری های جهانی و معاصر در زمینه کیفیت و برتری تجاری می باشد. این 11 اصل در زیر خلاصه شده اند (شرطان، 1388):

 • دستورات و قواعد شفاف و سازمان یافته که امکان تمرکز روی اهداف قابل دستیابی را فراهم می آورد.
 • توافقات دو جانبه و دستورات سازمانی که عملیات را تفسیر می کند.
 • درک ارزش های مشتریان حال و آینده سازمان روی قواعد، استراتژی و عمل سازمان تأثیر دارد.
 • برای بهبود نتیجه، سیستم و فرآیندهای آن باید پیوسته بهبود یابد.
 • توانایی یک سازمان از طریق انگیزه کارکنان، داشتن دانش کار و مشارکت آنان، ارزیابی می شود.
 • بهبود و نوآوری مستمر به آموزش دایمی بستگی دارد.
 • همه کارکنان در سیستم کار می کنند، نتیجه وقتی بهبود می یابد که کارکنان روی سیستم کار کنند.
 • همه سیستم ها و فرآیندها، تغییر پذیری را ارایه می دهند که، به همراه نمایش توانایی پیش بینی، تحت تأثیر قرار گرفته است.
 • سازمان های با فعالیت ارزشی، شرایطی را برای جامعه فراهم می کنند که ضامن جامعه پاک، موفق و منصف باشد.
 • توانایی و صلاحیت سازمان برای ایجاد و تحول ارزش ها جهت همه افراد و شرکا ارزیابی می شود.
 • نقش یک رهبر با ثبات برای حفظ اصول و خلق یک محیط سالم جهت حیات این اصول، برای رسیدن سازمان به پتانسیل حقیقی لازم است.

2-4-4-3- معیارها      

جایزه کیفیت استرالیا از 6 معیار و 20 زیر معیار تشکیل شده است(شریفی، 1387):

 • رهبری و نوآوری
 • رهبری استراتژیک
 • فرهنگ سازمانی
 • رهبری در سرتاسر سازمان
 • سهم اجتماع و محیط
 • استراتژی، خط مشی و برنامه ریزی
 • درک محیط تجاری
 • فرآیند برنامه ریزی(طراحی)
 • توسعه و به کاربردن منابع
 • داده ها، اطلاعات و آگاهی
 • شرح و جمع آوری داده ها و اطلاعات
 • طبقه بندی و استفاده از آگاهی در تصمیم گیری
 • ساختن و مدیریت آگاهی
 • کارکنان
 • تعهد و التزام
 • اثر بخشی و توسعه
 • سلامتی، امنیت و خوب بودن
 • تمرکز بر مشتری و بازار
 • آگاهی نسبت به مشتریان و بازار
 • مدیریت ارتباط با مشتری ها
 • درک ارزش مشتری
 • فرآیندها، تولیدات و خدمات
 • فرآیند نوآوری
 • فرآیند تهیه و تشریک
 • مدیریت و بهبود فرآیندها
 • کیفیت تولیدات و خدمات

 

 

 

دانلود پایان نامه