مقالات و پایان نامه ها

جايگاه اندازه گيري عملكرد:پایان نامه درباره عملکرد مالی

دانلود پایان نامه

جايگاه اندازه گيري عملكرد

واحدهاي اندازه گیري چند بعدي نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.این شاخص ها شاخص‌هایی هستند که به صورت نسبت دو یا چند واحد پایه بیان می‌شوند .واحد اندازه‌گیري اکثر شاخص‌هاي عملکرد جزء یکی از شش گروه زیر قرار می‌گیرند. (حسن زاده ،1391،ص71)

 

 

  • اثربخشی: میزان برآورده شدن توسط فرآیند رانشان می‌دهد.
  • کارایی: میزان استفاده از منابع توسط هریک از فرآیندها براي رسیدن به اهداف نهایی رانشان می‌دهد.
  • کیفیت: درجهت تطابق کالا و یا خدمت با انتظارات ونیازهاي مشتري.
  • زمان‌سنج : میزان درست انجام شدن و سروقت بودن هریک از عملیات را اندازه می‌گیرد.محدودیتی باید براي زمان انجام این فعالیت ها تعیین شود،این محدودیت‌ها برمبناي نیاز مشتریان تعیین می‌شوند.
  • بهروري :میزان ارزش افزوده هر فرآیند را نشان می‌دهد که می تواند برمبناي تقسیم‌بندي ارزش نیروي کار و منابع مصرف شده باشد.
  • امنیت :میزان سلامتی سازمان ومحیط کاري کارمندان را اندازه‌گیري می‌نماید.
دانلود پایان نامه