تکلم و مهارتهای کلامی نابینایان

تکلم و مهارتهای کلامی نابینایان

– تغییر اجتماعی و سازش یافتگی شخصیت

بدون بینایی، ادراکات ما درباره خودمون و جهان دور و بر به شکل زیادی فرق داره. واسه یه فرد نابینا این فرق های ادراکی ممکنه منتهی به مشکلات عاطفی و اجتماعی شه. مثلا افراد نابینا قادر نیستن حالات و حرکات بدنی افراد رو تقلید کنن به خاطر همین نمی تونن یکی از مهمترین مؤلفه های مستقیم سیستم رابطه اجتماعی یعنی (زبون بدن) رو رشددهند.

مشکلات

ظرافت های رابطه غیر کلامی ممکنه بطور معنی داری در قصد و قصد کلمات بیان شده تغیر بسازن. ناتوانی یه فرد در تغییر سیستم ارتباطی غیر کلامی از راه دریافت نشونه های دیداری (مثل: تجلیات چهره ای و یا حرکات دست) یافته های عمیقی بر تعاملات بین فردی فرد نابینا داره و ایشون رو نه فقط در دریافت یا تفسیر زبون کلامی بلکه در بیان اون چیزی که به بقیه می گوید دچار مشکل می سازه (کامل و مورفی، ۱۹۶۸).

– تحو ل معنی خود (تصور از خود)

 

بینایی اولین دستگاه حسی در نوزادانه، چون که بیشترین اطلاعاتی که نوزاد در مورد خودشون ومحیط دورو برشون یاد می گیرند از راه سیستم بینایی صورت می گیرد. سازمان بندی اولیه درک بینایی بطور بالقوه در جهت متوجه ساختن نوزادان به عناصری در دنیاس که واسه بقاء و تغییر اونا بسیار مهم هستن. تفسیر در بحث تغییر اولیه خود بیان می کنه که جنبه هایی ازخود رو که از راه درک مشخص ومعین می شن، به خصوص درک خود در فعالیت با محیط فیزیکی یا اجتماعی، کسب می کنن. دو نوع خود از راه این درک تشکیل می شه: «خود بین شخصی» که خود و افراد دیگه رو به هم وصل یا جدا از هم می سازه، و خود (خود بوم شناسی) که خود ومحیط فیزیکی رو بهم وصل یا جدا از هم می سازه. این دو جنبه خود در شروع تولد شکل می گیرند و به زندگی خود در دوران بعدی زندگی ادامه میدن. بر خلاف شکل های جور واجور دیگه خود که بعدا تغییر می پیدا کنن، این احساسات اولیه خود بطور مستقیم از راه تجربه ایجاد می شن و دوباره به وسیله کودک ساخته نمی شن. خود بین فردی به درک خود در مورد دیگرن مربوطه واز روش خیره شدن دو جانبه، حرکات بدنی مشروط، کلام سازی دوطرفه و اشاره کردن وتلقین توجه ایجاد می شه. بینایی نقش بسیار مهمی در این دو جنبه اولیه احساس خود داره و کودکان نا بینا در تغییر اینجور اشکالی از علم خود، دچار مشکل می گردند (کامل و مورفی، ۱۹۶۸).

[۱]- Ferel​