اجماع

دموکرات

هماهنگی

اقتداری

دیکتاتوری.

دریک طرف پیوستاروفرهنگ سامانی وجودداردکه برتری اجماع،سبکای دموکراتیک باحالتی بازوکم وخطوط ارتباطی راترغیب می کنن.درایجادسبکای مدیریت مشارکتی تروتاکید بیشتری بروی تیم سازی وتوانمندسازی کارکنانه.اطلاعات آزادانه به شکل عمودی وافقی جریان دارومحدودیتای کمتری دربرقراری ارتباطات اعمال می شه .این سبک مدیریتی مشارکتی با تئوری yمک گریگور وسیستم مدیریت سبک چهار لیکرت مطابقه.(ندروزوهرشل،۱۹۹۷ص ۹۳،۹۲)توانمندسازی مبحثیه که بیشتر  سازمانهامدعی ان هستن.بعضی به دیدتکنیکای مدیریت به اون نگاه می کنندوبرخی به شکل فلسفی ترآن رامرکزشیوهای انگیزه می دانندکه دنبال اصالت بخشیدن به هدف خودشکوفایی فردیازطریق تعلقات سازمانیاست.درواقع توانمندسازی شامل تفویض اختیارمدیران ومشارکت کنندگان درمنابع وتصمیم گیریه.توانمندسازی بیش ازآنکه به تکنیکای مدیریت واستراتژیای اون در رابطه باشه.بااحساسات وادراکات کارکنان ربط داره برابر تعریف توانمندساختن به معنی به معناای ایجادوضعیتی واسه انگیزه بالای انجام کارازطریق پیشرفت احساس قوی خوداثربخشی شخصی(کانگروکاننگو۱۹۸۸،ص۴۷۴).

درتحقیق تعیین کننده دیگری”بنیس”واسه تعیین خصوصیات عالی بانودنفرمصاحبه کردکه ایشون به عنوان همکار،خصوصیات بانفوذترین رهبران راعنوان نمایندنتیجه حاصله نشون دادکه ایشون یه ویژگی ممتازبارزدارند.ایشون دردیگران ایجاداحساس توانمندی می کنندایشان به همراه بقیه قادربه رسیدن به اهداف استثنایی.سازمان هستنداین فرایندمنابع مهمی دربردارد.

آدمایی که احساس توانمندشدن می کنن:

 

۱- احساس می کنندکه همکارانشون ارزش واهمیت بیشتری واسه آنهاقائلند.

۲- نسبت به قبل نگرشی تشویقی تروچالشی تربه کارشون دارن(بنیس ونی موس،به نقل ازفایقی،۱۳۸۹).

 

 

تعاریف  واژه توانمندسازی

  • توانمندسازی،یعنی اینکه کارکنان بتونن خوب وظایفشون رادرک کنن ،پیش ازآنکه به اونا بگن چه کارکنند.(ساوری ولاک،۲۰۰۱)
  • توانمندسازی روند توسعه س،فرایندی که باعث افزایش توان کارکنان واسه حل مشکل ارتقای بینش سیاسی واجتماعی کارکنان می شودوآنان رو قادرمی سازه تاعوامل محیطی راشناسایی کنندوتحت کنترل خوددرآورند.(کارتریث،۲۰۰۳)
  • توانا سازی ازراه چالشای داخلی وخارجی سازمان بدست میاد.چالشای خارجی، شامل افزایش شتاب تغیرات،محیط رقابتی انتظارات جدیدمشتریان وشرایط جدیدبازارکاراست وچالشای داخلی بیشتربرحفظ ونگهداری نیروی انسانی موجود،افزایش سطح انگیزه،رشدوشکوفایی استعدادهاومهارتای کارکنان تاکیددارد.(سیگال،۲۰۰۰)
  • توانمندسازی عبارته ازتوسعه وگسترش توانایی وشایستگی افرادبرای رسیدن به بهبودمستمردرعملکرد سازمانه.(ریچارد، ۲۰۰۰)
  • توانمندسازی،به معنی داشتن حس قدرت شخصی وآزادی بامحدودیتای خاص واسه استفاده ازآن قدرته.افرادغیرتوانمند،هم دادای حس قدرت شخصی نیستندوهم این احساس رادارندکه مجازبه استفاده ازاین قدرت نیسند.(توماس ون آدشورن،۱۹۹۶)
  • توانمندسازی،به معنی تزریق نیرودرکارکنانه.سازمان بایداحساس نیروی شخصی کارمندراتقویت کنه(گیسلر،۲۰۰۵).

[۱] – Tompkin  p

[۳] -Gamesman

[۴] -Self  Actuai zation

[۵] –  organization   Affilition

[۶] – Self    Efficacy