مقالات و پایان نامه ها

تاثیر روشهاي حسابداري بر كيفيت سود-پایان نامه در مورد تغییر پذیری بازده سهام

دانلود پایان نامه

روشهاي حسابداري

كيفيت سود، متأثر از روشهاي حسابداري است (بريف[1] (2002)، توكر[2] (1974)) روشهاي محافظه كارانه حسابداري با كيفيت سود مرتبط بوده و بر كيفيت آن مي افزايد. اما استفاده از روشهاي محافظه كارانه افراطي نيز سبب خواهد شد كه سود گزارش شده را گمراه كننده نمايد. علاوه بر تاثير روشهاي حسابداري بر كيفيت سود، تغييرات غير قابل توجيه در روشهاي حسابداري ممكن است، موجب افزايش سود با كيفيت پايين گردد . ديگر عامل تاثير گذار بر كيفيت سود عدم ثبات رويه در كاربرد روشهاي حسابداري است كه موجب تاثير منفی بر كيفيت سود مي شود. از ديگر عوامل تاثير گذار بر كيفيت سود، توان مديريت در دستكاري و هموار سازي سود است.

بسياري از استفاده كنندگان صورتهاي مالي معتقدند كه روش­هاي حسابداري مورد استفاده بايد به نحوي محافظه كارانه اعمال شود كه روندي به سوي جريان نقدي باشد، مگر اينكه شواهد محكمي براي تخلف از اين امر در دسترس باشد. حتي روش­هاي غيرمحافظه كارانه حسابداري توسط افرادي مورد استفاده قرار مي­گيرد كه شواهد متقاعد كننده­اي در اختيار داشته باشند كه استفاده از آن منجر به دور شدن از جريان نقدي نشود. مثال­هائي از اين روش­هاي حسابداري معوق نمودن هزينه­ها و پيش­بيني­هاي نادرست درآمدها است (ظريف فرد، 1378، 27).

شركتهايي كه از روش­هاي محافظه كارانه (روش اولين صادره از آخرين وارده براي محاسبه بهاي تمام شده موجودي­ها و روش­هاي نزولي استهلاك) براي اندازه گيري سود استفاده مي­كنند، نسبت به شركتهايي كه از روش­هاي غير محافظه كارانه استفاده مي­كنند از سود با كيفيت بالا برخوردار هستند (لیبی[3]،418، 2005).

بطور خلاصه، در رابطه با روش­هاي حسابداري محافظه كارانه و يا غير محافظه كارانه، مي­توان چنين ادعا  كرد كه سودي كه نزديك به جريان­هاي نقدي باشد، از كيفيت بالاتري برخوردار است. اصول حسابداري و برآوردهاي استفاده شده بايد واقعيات فعاليت­هاي تجاري و مالي شركت و يا صنعت مورد نظر را منعكس نمايد.

یکی از عوامل تاثير گذار بر كيفيت سود، توان مديريت در دستكاري اقلام حسابداري است كه اين مقوله تحت عنوان “هموار سازي سود” شناخته مي­شود. بايد توجه داشت كه اگر چه دستكاري و هموار سازي سود با موضوع كيفيت سود مرتبط هستند، اما اين­ها مقوله يكساني نيستند. در تعريف واژه كيفيت سود براي اينكه يك مفهوم سودمند و با معني ارائه شود، بايستي دامنه آن را محدود نمائيم. نمي­توان اظهار نظر نمود هر آنچه كه در حسابداري مطلوب نيست، در نظريه كيفيت سود آمده است. در مجموع مي­توان ادعا كرد كه مديريت سود در شرايطي كه منجر به عدم واقعي نشان دادن سود گردد، بر كيفيت سود تاثير منفي خواهد داشت. در ديگر شرايط، مديريت سود كه منجر به صوري نشان دادن سود نگردد، الزاماً پديده­اي منفي تلقي نمي­گردد (محمدی، 1388).

اشاره به اين نكته ضروري است كه عليرغم تلاش در «واقعي» نشان دادن سود، پاره اي از محدوديت ها كه نشات گرفته از عوامل سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي باشند موجب گرديده اند كه روش هاي متفاوتي براي اندازه گيري رويدادهاي اقتصادي تدوين گردد . (به عنوان مثال، روش هاي متفاوت اندازه گيري موجودي كالا و يا روش هاي متفاوت اندازه گيري استهلاك). تنوع در اين روشها زمينه مناسبي براي مديران بنگاه هاي اقتصادي فراهم ساخته كه بتواند اهداف خاص خود را با انتخاب روشهاي حسابداري تحقق بخشند. تحقق اهداف خاص مديران نوعاً با روشهاي حسابداري ميسر مي شوند كه استفاده از آنها «سود واقعي» را نشان نخواهد داد.

برای مثال، اگر هدف مديريت كمتر نشان دادن سود در يك دوره مالي باشد، اين امر با استفاده از روشهاي حسابداري محافظه كارانه، ميسر خواهد بود. اما بالعكس، اگر هدف مديريت زياد نشان دادن سود باشد، اين هدف از طريق استفاده از روشهاي غير محافظه كارانه، محقق خواهد شد. در واقع روشهاي متفاوت حسابداري بعنوان ابزاري در دست مديريت، زمينه ساز «مديريت سود» توسط آنها مي باشد (ظريف فرد، 1378، 30-28).

1– Brief

2-Tucker

[3] – Libby

دانلود پایان نامه