مقالات و پایان نامه ها

تئوری های ورشکستگی-پایان نامه در مورد پیش بینی درماندگی مالی

دانلود پایان نامه

تئوری های ورشکستگی

2-8-1) تئوری ورشکستگی قمارباز: در این روش، شرکت می تواند مانند قماربازی در نظر گرفته شود که مکررا با مقداری احتمال زیان بازی می کند و به عملیات خود تا زمانی که خالص ارزش آن به زیر صفر برسد (ورشکستگی شود ) ادامه می دهد. با فرض مقادیری وجه نقد،  در هر دوره مشخصی،  این خالص احتمال مثبت وجود دارد که جریان وجه نقد یک شرکت طی دوره منفی شده و نهایتا منجر به ورشکستگی شود (موریس[1]،  1998).

2-8-2) تئوری مدیریت وجوه نقد: مدیریت کوتاه مدت ترازهای وجه نقد بنگاه،  یکی از نگرانی های اصلی هر شرکتی است. عدم تعادل بین جریان های ورودی و خروجی می تواند به معنی ناتوانی عملکرد مدیریت وجوه نقد شرکت باشد و این عاملی است که می تواند منجر به پریشانی مالی و نهایتا ورشکستگی شود (عزیز و دیگران، 1988 )                          .

 2-8-3) تئوری های ریسک اعتباری[2]: ریسک اعتباری خطری است که هر قرض گیرنده به هر دلیلی ناتوان از ادای تعهدات خود شود. این مدل ها و پیش بینی ریسک مربوط به آنها مبتنی بر تئوری های اقتصادی مدیریت مالی بوده و مجموعا به تئوری های ریسک اعتباری اشاره دارند.  این مدل ها شامل اعتبارسنجی مورگان وKMV،  ریسک اعتباری CSFB و تئوری پرتفولیوی اعتباری مک کینسی می شود.

2-8-3-1) مدل های اعتبار سنجی مورگان[3] وKMV مودی[4]: مدل های اعتبار سنجی مورگان وKMV مودی بر تئوری قیمت گذاری اختیار معامله تکیه دارند.

بر اساس این تئوری که، ناتوانی پرداخت بدهی ذاتا مربوط به ساختار سرمایه است و شرکت در صورتی ممکن است از ایفای تعهدات خود ناتوان شود که ارزش دارایی های آن به پایین تر از سطح حیاتی (توسط مدل های ریسک اعتباری،  تعیین می شود ) برسد (بلاک و اسچولر[5]، 1973 ).

2-8-3-2) ریسک اعتباریCSFB + : شاخه ای از علم آمار را به منظور برآورد توزیع زیان پرتفوی            اوراق قرضه / وام دنبال می کند. بر اساس این تئوری ناتوانی پرداخت بدهی از یک توزیع پواسون مستقل پیروی    می کند.  این مدل ویژگی های ضروری رویدادهای نکول اعتباری را به دست آورده و اجازه محاسبه کامل توزیع زیان پرتفولیوی را  می دهد (سویس[6]، 1997 ).

2-8-3-3) تئوری پرتفولیوی اعتباری مک کینسی: تئوری پرتفوی اعتباری مک کینسی از روش های اقتصاد کلان برای ارزیابی ریسک ناتوانی تجاری استفاده می کند. طبق این تئوری چرخه های اعتباری به شدت از چرخه های تجاری پیروی می کنند که در آن احتمال ورشکستگی تابعی از متغیر های نظیر نرخ بیکاری،  نرخ های بهره، نرخ رشد اقتصادی، مخارج دولت،  نرخ مبادلات خارجی،  و پس انداز کل است. بر این اساس کشورهای دارای وضعیت بد اقتصادی شاهد افزایش در میزان نرخ بهره اوراق بهادار و همچنین ناتوانی تجاری می باشند(ویلسون[7]، 1998)،  نیوتن (1998) نیز شرایط اقتصادی رایکی از عوامل تاثیر گذار بیرونی بر پدیده ورشکستگی می داند.                                                                                                                                                      پس از مروری جامع بر تکنیک های مورد استفاده در ساخت مدل های پیش بینی ورشکستگی،  اکنون به بررسی میزان کاربرد و میزان دقت مدل های ساخته شده با استفاده از این روش ها می پردازیم.

این بخش بر اساس تحقیقات دیمیتراس و دیگران (1996) راوی کومار وراوی (2007) و عزیز و همایون ارائه شده است.

[1] Moriss

[2] Credit Risk Theories

[3] Jp Morgan’s CreditMetrics Model

[4] Moody’s KMV Model

[5] Black and Scholes

[6] Suisse

[7]Wilson

دانلود پایان نامه