دسترسی به منابع مقالات : 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

-Hell ↑
– Mason ↑
-McMaster ↑
– Minch ↑
-Liang ↑
-Folsom ↑
-Daniel Golman ↑
– Salovey &Mayer ↑
– Goleman ↑
– Dulewicz & Higgs ↑
– Baron ↑
– Sitarenios& Bachman, Stein,Campbel ↑
– Christiansen, Janovics ↑
-Wright & staw ↑
– Sawaf & Cooper ↑
– Megerian & Sosik ↑
-Salovey & Mayer ↑
– Mayer & Geher ↑
– Frankl ↑
-Fenigstein etal. ↑
– Selioman ↑
-Salove& Slayter ↑
– Lam & Kitby ↑
-Ashkanasy etal ↑
-Nancy K.Recker ↑
-Ashkansy, et.,al ↑
۱- ضریب هوش : که عبارت است از نسبت سن عقلی به سن زمانی ضرب در ۱۰۰، وقتی که این دو مساوی باشند بهره هوشی ۱۰۰ یعنی متوسط می باشد. بهره هوشی معیاری برای توانایی عملکرد فعلی است وآینده را روشن می سازد. ↑
-Brock ↑
-Feldman ↑
-prist ↑
-Sanrey &Vaillant ↑
-Cherinss ↑
-Feist & Barron ↑
-Sevinc ↑
-Emmerling ↑
-Baron ↑
– Emmerling, R.J. and Goleman ↑
-Jacobs ↑
-Wasielewski ↑
– Sitarenios& Bachman, Stein,Campbel ↑
– Baron ↑

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.