تحقیق – 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های  …

تحقیق – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های …

Porter ME (1980). “Competitive strategy: Techniques for Analysing Industries and competitors”, Free Press, New York, NY.
Porter, M.E., (1985). Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York.
Peter Ovsanka,. Diacikova, Anna , (2008).” Competitive Intelligence in Chemosvit a.s. ” Conference on Professional Information Resources for Business , Marketing, Competitive Intelligence and Knowledge Management .Prague 6, Diplomat Hotel, 5.-6. February, p7.
Rapisarda, B. A. (2002). The impact of emotional intelligence on work team cohesiveness and performance. International Journal of Organizational Analysis, 10, 363–۳۷۹٫
Salovey,P. and Sluyter D.J(1997). Emotional Development and Emotional intelligence: Educational Implications.
Schenk, U.W., (1994), “Technology strategies and the Miles & Snow typology: a study of the biotechnology industries”, R&D Management, Vol. 24, No. 1, pp. 57-64.
Schumpeter, J.A., (1982). Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process, 13th ed. Porcupine Press, Philadelphia (first edition 1939, McGraw-Hill, New York).
Segev, E., (1989), “A systematic comparative analysis and synthesis of two business-level strategic typologies”, Strategic Management Journal, 10(5), pp. 487-505.
Seligman,M.p(1990). Learned optimism, pocket Books New York,NY.
Sevinc, L. (2001), “The effect of emotional intelligence on career success: research on the 1990 graduates of business administration faculty of Istanbul University”, Master’s thesis, Istanbul University, Istanbul.
Sicottec, Champaghen F., Contandriopoulos A.P., Brnsley J., Belandf., Lleggat S.G., Denis J.L. Bilodeao H., Langley A., Bremond M., Baker G.R. (1998). A conceptual framework for the analysis of health care organizations’ performanceServices Management Research 11, 24-48. Health Services Management Center.
Smith, K.G., Guthrie, J.P., Chen, M-J., (1986), “Miles and Snow’s typology of strategy, organisational size and organisational performance”, Academy of Management Proceedings, pp. 45-49.
Smith, K.G., Grimm, C.M., (1987). Environmental variation, strategic change, and firm performance: a study of railroad deregulations. Strategic Management Journal 8, 363–۳۷۶٫
Tangen.(2004).” Profeesional practice performance measurement: from philosophy to practice.”international journal of productivity and performance management, vol,53NO,8,pp726-737
Tidd, J.; Bessant, Pavitt.; Willey,J.; (2005). “Managing innovation: integration technological market and organizational change” Third Edition.
Triandis Harry C.,(2006), ” cultural intelligence in organization management,23,1.
Venkatraman, N., Ramanujam, V., (1986). Measurement of business performance in strategy research: a comparison of approaches. Academy of Management Review 11 (4), 801–۸۱۴٫
Vorhies DW, Morgan NA. (2003), A configuration theory assessment of marketing organization fit with business strategy and its relationship with marketing performance. J Mark;67:100–۱۵ [January].
Walker OC, Ruekert RW. (1987), Marketing’s role in the implementation of business strategies: a critical review and conceptual framework. J Mark;51:15–۳۳[July].
Walker OC, Ruekert RW. (1987), Marketing’s role in the implementation of business strategies: a critical review and conceptual framework. J Mark;51:15–۳۳[July].
Wasielewski, P.L. (1985), “The emotional basis of charisma”, Symbolic Interaction, Vol. 8, pp. 207-22.
Webster, F.E. Jr (1988), “Rediscovering the marketing concept”, Business Horizons, Vol. 31, May/June, pp. 29-39.
Wright, T.A and Staw, B.M. (1991), ” Affect and favorable work outcomes: two longituditional tests of happy- productive worker thesis.
Zhou KZ, Yim CK, Tse DK. (2005), The effects of strategic orientations on technology- and market-based breakthrough innovations. J Mark;69:42–۶۰ [April].
Zhou KZ, Li JJ, Zhou N, Su C. (2009), Market orientation, job satisfaction, product quality, and firm performance: evidence from China. Strateg Manage J;29(9):985-1000.
Zahra, S. A., Pearce II, J. A., (1990), “Research evidence on the Miles-Snow typology”, Journal of Management, Vol. 16, No. 4, pp. 751-768.
پیوست:
پاسخگوی محترم پرسشنامهای که تقدیم حضورتان میشود جهت بررسی میزان تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیتهای بازاریابی میباشد. انجام موفقیتآمیز این تحقیق به مساعدت و همکاری شما در پاسخ به سؤالات این پرسشنامه است. بنابراین از شما استدعا میگردد با توجه به شناختی که از فعالیتهای شرکت دارید با پاسخهای مناسبی که به این سؤالات میدهید بنده را در انجام این تحقیق یاری نمایید.
با تشکر از همکاریتان
زهرا اکبری دانشجوی کارشناسیارشد
مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سوالات عمومی
الف- جنس: زن□ مرد□
ب- سن: ۲۵-۳۵□ ۴۵- ۳۶□ ۵۵-۴۶□ ۵۵و بیشتر□
ج- سطح تحصیلات: زیر فوق دیپلم□ فوق دیپلم□ لیسانس□ فوق لیسانس□ دکتری□
شرکت شما در چه صنعتی فعالیت میکند: فلزی □ نساجی □ شیمیایی□ سلولزی □ خدمات □ غذایی□ غیرفلزی□ برق و الکترونیک□
آیا مؤسسین شرکت شما بومی کرمان میباشند: بله □ خیر□
شرکت شما چند سال است که تاسیس شده است: ۰-۷سال□ ۷-۱۴ سال□ ۱۵-۲۴سال□
۲۵-۳۴سال□ ۳۵و بیشتر□
تعداد کارکنان شرکت شما چند نفر است:
کمتر از ۱۰ نفر□ ۱۰-۴۹□ ۵۰-۹۹□ ۱۰۰-۱۹۹□ ۲۰۰-۴۹۹□ ۵۰۰-۱۰۰۰□ ۱۰۰۰و بیشتر□

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.