پژوهش – 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های بازاریابی- قسمت ۵۸

پژوهش – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های بازاریابی- قسمت ۵۸

Harmsen, H., Grunert, K.G., Bove, K., (2000), Company competencies as a network: the role of product development. Journal of Product Innovation Management 17, 194–۲۰۷٫
Halal, William E,(2006), organizational intelligence: what is it? And how can manarger use it? www.strategy-business .com
Janovics, J., & Christiansen, N. D. (2001). Emotional intelligence at the workplace. Paper presented at the 16th Annual Conference of the Society of Industrial and Organizational Psychology. San Diego, CA.
Jordan, P. J., & Troth, A. C. (2002). Emotional intelligence and conflict resolution: Implications for human resource development. In J. L. Callahan & E. E. McCollum (Eds.), Advances in developing human resources, special edition perspectives of emotion and organizational change, vol. 4.
Juhari , A.S. and stephens , D.P. (2006) , “ Tracing the origins of competitive intelligence throughout history”.
Kahaner, L. (1996), Competitive Intelligence, Simon & Schuster, New York, NY.
Karl Albercht (2002), “organizational intelligence and knowledge management”:thinking outside the silos the excutive perspective , pp.5-6 andpp.10-11 http://www.karlAlbercht.com
Kim kee,S,Tami,1.Knotts ,and Stephen C.Jons, (2006), ” charge terizing vaiability of small manufacturing enterptises(SME) in the market” , Expert systems with applications(34), pp.18-138
Kohli, A.K. and Jaworski, B.J. (1990), “Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications”, Journal of Marketing, Vol. 54 , April, pp. 1-8.
Kyllonen P.C., & Christal R.E.,(1990), Riasoning ability is working memory capacity?! Intelligence,14.
Lam, L. and Kirby, S. (2002), “Is emotional intelligence an advantage? An exploration of the impact of emotional and general intelligence on individual performance”, The Journal of Social Psychology, Vol. 142 No. 1, pp. 133-43.
Lehrer, M., (2001). Macro-varieties of capitalism and micro-varieties of strategic management in European airlines. In: Hall, P.A., Soskico, D. (Eds.), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford University Press, New York, pp. 361–۳۸۶٫
Liang T.Y(2002),”the inherent structure ad dynamic of intelligent human organizations”Human systems management”.
Mahoney, J.T., (1995), The management of resources and the resource of management. Journal of Business Research 33 (2), 91–۱۰۱٫
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1993). The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17, 433–۴۴۲٫
Mayer,J.D and Geher,G.(1996) .” Emotional intelligence and the identification of emotional intelligence.
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence?. In P. Salovey & D. J. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Educational implications (pp. 3–۳۱). New York: Basic Books.
Matsuda Takehiko(1993), ” organizational intelligence: theory of collectivity intelligent behaviors and engineering of effective infprmation systems in compelx organizations, international conference on systems,1.
Matsuda Takehiko(1998),” OR/MS , its interaction whit and benefit from Japanese organizational intelligence”, omega,16,3.
Mayer, J. D., DiPaolo, M. T., & Salovey, P. (1990). Perceiving affective content in ambiguous visual stimuli: A component of emotional intelligence. Journal of Personality Assessment, 54, 772–۷۸۱٫
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1995),Emotional intelligence and construction and regulation of feelings.
Megerian, L.E and sosik, J.J(1996), ” An affair of the heart: emotional intelligence and transformationl leardership.
Menguc Bulent;, Auh, Seigyoung(2006),.”Creating a Firm-Level Dynamic Capability through Capitalizing on Market Orientation and Innovativeness”, Journal of the Academy of marketing Science,3463-73
Michelle Cooke and Curtis Cook (2000), Competitive intelligence.
Miles, R.E., Snow, C.C., (1978), Organizational strategy, structure and process, New York, McGraw-Hill
Montgomery, C.A., Thomas, A.R., Kamath, R., (1984), Divistiture, market valuation, and strategy. Academy of Management Journal 27, 830–۸۴۰٫
Montgomery, D.B. and Urban, G.L. (1990), “Marketing decision-information systems: an emerging view”, Journal of Marketing Research, Vol. 7, pp. 226-34.
Montgomery, D.B. and Weinberg, C.B. (1979), “Toward strategic intelligence systems”, Journal of Marketing, Vol. 43, pp. 41-52.
Morgan, N. A., Kaleka, A., & Katsikeas, C. S. (2004). Antecedents of export venture performance: A theoretical model and empirical assessment. Journal of Marketing, 68(1): 90–۱۰۸٫
Narver, J.C. and Slater, S.F. (1990), “The effect of a market orientation on business profitability”, Journal of Marketing, October, Vol. 20, pp. 20-35.
Narver, J.C., Park, S.Y. and Slater, S.F. (1992), “Market orientation, information, and marketing strategies”, presented at the 1992 American Marketing Association Summer Educators Conference.
Nash, M., 1983. Managing Organisational Performance. Jossey-Bass, San Francisco.
Neely,A.D., Richards A.H., Mills T.F., Platts, K.W.,Bourner M.C.S., Gregory M., and Kennerley .M.,(2000),” performance measurment system design: developing production management, vol.20,10,pp1119-45.
Neely,A.D., Adams, C. Kkennerley, M.(2002).” The performance prims: the scorecard for measuring and managing business success. Financial times prentice hall, ch.5.
Paixao A.C, Marlow P.B(2002),” Fourth generation port a question of agility? “international journal of physical distribution and logistics management, 33(4), 355-376
Parnell, J.A, Wright, P., (1993), “Generic strategy and performance: an empirical test of the Miles and Snow typology”, British Journal of Management, Vol. 4, No. 1, pp. 29-36.
Patton, K.M. and Mckenna , T.M. (2005), “ Scanning for competitive intelligence” , competitive intelligence Magazine , VOL.8 NO .2, pp. 24-9
Paul Turner(2004). Using information to enhance competitive advantage the marketing options. TSB Groups Management college, solihall,UK.
Pearce, F.T. (1976), “Business intelligence systems: the need, development and integration”, Industrial Marketing Management, Vol. 5 Nos 2/3, p. 115.
Penrose, E.T., (1959), The Theory of the Growth of the Firm. John Wiley & Sons, New York.
Poister, Ted. (2004), “Performance Monitoring.” In Handbook of Practical Program Evaluation, 2nd ed., Eds. Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, and Kathryn E. Newcomer. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, pp. 98-125.