۱۰- ازجمله مواردی که در ایجاد مزیت رقابتی به مدیران سازمان کمک میکند شامل: منحنی تجربه و صرفه جویی در مقیاس، تشخیص و توجه به مزیت نسبی سازمان و توجه دائمی سازمان به امر نوآوری میباشد.
۱۱-مدیران باید بازارگرایی را به عنوان یک عامل مهم و تعیین کننده رقابت مورد توجه قرار دهند، بازارگرایی میزان سهم بازار و رضایت مشتری را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از ابعاد بازارگرایی، رقیبگرایی میباشد که با هوش رقابتی سازمان در ارتباط میباشد یعنی سازمان با توجه به هوش رقابتی میتواند رقیبگرایی و در نتیجه بازارگرایی را در سازمان به صورت مثبت تحت تاثیر قرار دهد.
۱۲-عملکرد سازمان که ستاده نهایی سازمان میباشد و به عنوان یک شاخص نشاندهنده موفقیت یا عدم موفقیت سازمان از فعالیتهای اصلی سازمان(برنامهریزی، هدایت امور، سازماندهی، تصمیمگیری و کنترل) میباشد. سازمانها با ارزیابی عملکرد میتوانند به شکافها یا نقاط قوت سازمان پی ببرند و برای موفقیت هرچه بیشتر سازمان تصمیمات لازم را اخذ کنند.
۱۳-استراتژی سازمان نشاندهنده نوع جهتگیری سازمان در محیط رقابتی میباشد، سازمانها باید توجه داشتهباشند که در این محیط رقابتی هرچه منعطفتر عمل کنند به نفع خود سازمان است چراکه جزء جدایی ناپذیر محیط رقابتی کنونی تغییر میباشد و سازمانیکه منعطفتر عمل کند بهتر میتواند خود را با تغییرات محیطی وفق دهد و حتی اگر خود نیز منشا تغییر باشد در بین استراتژیهای رقابتی استراتژی آیندهنگر استراتژی است که خود منشا تغییرات است و استراتژی تحلیلگر میتواند خود را با تغییر خیلی سریع وقف دهد و استراتژی تدافعی به دور از هرگونه احساس خطری برای تغییر فعالیت می کند و چنین استراتژی مناسب صنایعی است که تغییرات حیطه عملکردی آنها محدود است. تغییرات فقط محدود به نوآوری در محصول و ویژگیهای آن نمیشود بلکه تغییرات در قوانین مربوط به حیطه کاری سازمانها در سطح ملی و بینالمللی و… نیز میباشد که سازمانهای با استراتژی رقابتی تدافعی باید متوجه چنین تغییراتی نیز باشند و بتوانند وقوع چنین تغییراتی را پیشبینی کنند و طوری عمل کنند که بر عملکرد سازمان کمترین تاثیر منفی را بگذارد.
۵-۱۲-۵ پیشنهاد به محققان آینده
آنچه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت بررسی میزان تاثیر هوش سازمان(هوش عاطفی، هوش رقابتی) بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیتهای بازاریابی در شرکتهای شهرکهای صنعتی کرمان از دیدگاه مدیران و کارکنان کلیدی سازمان میباشد. قابلیتهای بازاریابی شامل مزیت رقابتی، استراتژی رقابتی و بازارگرایی میباشد. به محققانی که در آینده قصد دارند در این زمینه تحقیقی انجام دهند پیشنهاد میشود که عملکرد سازمان را از ابعاد نرم(تعهد سازمانی، روحیه گروهی و همبستگی سازمانی) و عوامل تاثیر گذار دیگری که در این تحقیق مجالی برای بررسی اثر آنها بر عملکرد سازمان نبود را نیز مورد بررسی قرار دهند.
در تحقیقات آتی میتوان اثرابعاد دیگری از هوش سازمانی( هوش فرهنگی، هوش اجتماعی، هوش بازاریابی…) را بر هرکدام از متغیرهای این تحقیق و یا عوامل دیگری در شرکتهای شهرک های صنعتی مورد بررسی قرار داد.
در رابطه با چگونگی ایجاد مزیت رقابتی در شرکتها میتوان مطالعات موردی در شرکتهای شهرکهای صنعتی انجام داد.
همچنین به محققان آینده پیشنهاد میشود که تناسب بین نوع صنعت و استراتژی رقابتی آن مورد آزمون قرار گیرد.
بررسی مناسب بودن نوع استراتژی رقابتی شرکت با توجه به صنعتی که در آن فعالیت میکند و همچنین فلسفه وجودی خود شرکت انجام داد و در صورت لزوم اصلاحات لازم را در این زمینه ایجاد کرد.
در رابطه با تقویت بازارگرایی در شرکتهای شهرکهای صنعتی تحقیقی با توجه و تاکید بر ابعاد بازارگرایی به ویژه هماهنگیبین وظیفهای انجام شود.
همچنین پیشنهاد میشود که به بررسی علت موفقیت شرکتهایی که موسسین آنها غیر بومی هستند و شرکتهایی که تاریخچه تاسیس آنها ۷-۱۴ سال و شرکتهایی که تعداد کارکنان آنها۵۰-۹۹ میباشد و همچنین علت موفقیت شرکتهای صنایع غذایی در بین شرکتهای شهرکهای صنعتی چه میباشد.
۱۶-۵ محدودیت های تحقیق
۱- پرسشنامه یکی از ابزار جمعآوری اطلاعات در این دارای نارساییهای ذاتی خاص خود را میباشد. ۲- شرکتهای نمونه آماری در پاسخ به پرسشنامهها همکاری لازم را به عمل نمی
آوردند. ۳- در سایر کشورها پرسشنامههای تحقیقاتی معمولا به صورت میل یا فکس توزیع می
شود(علیرغم اینکه آنها نیز مشغله کاری دارند و در کار خود نیز معمولا موفقتر هستند) که این امر علاوه صرفهجویی در زمان هزینههای تحقیق را نیز کاهش میدهد در حالی که در این تحقیق پرسشنامهها به صورت حضوری(به علت تعداد زیاد سوالات در دو مرحله با فاصله زمانی چند روزه توزیع شد) و با هماهنگی قبلی مدیران محترم شرکت شهرکهای صنعتی ارائه میشد همکاری کمی(به جز موارد استثنایی) در رابطه با تنظیم پرسشنامهها و ارائه به موقع آنها صورت میگرفت. امید است این محدودیت با بالا رفتن آگاهی مدیران از قابل استفاده بودن نتایج چنین تحقیقات و همچنین ارتقا حس همکاری در مدیران و کارکنان با افرادی که به دلایل معقول و مشروعی به سازمان آنها مراجعه میکنند(بعد آگاهی اجتماعی از هوش عاطفی)،حل گردد.
۴-چهارمین محدودیت تحقیق در رابطه با عدم همکاری شرکت ها در ارائه اطلاعات مورد نیاز برای سنجش عملکرد سازمانی بود و ما مجبور به تعریف معیارهای سنجش عملکرد به صورت غیر عددی و بیان آنها در قالب مقایسه با رقبا شدیم.
۱۷-۵ خلاصه فصل۵
در این فصل نتایج کلی که تحقیق حاضر به دنبال آن بود و نیزآنچه در فصول قبل مورد بررسی قرارگرفته است، بطور خلاصه بیان گردید. همچنین در این فصل به ارائه پیشنهاداتی مبتنی بر تحقیق ونیز پیشنهاداتی به محققان آیندهای که علاقمند به انجام چنین تحقیقاتی هستند،اشاره شده است. محدودیت های بر سر راه محقق در تحقیق نیز در این فصل بیان گردیده است. در واقع با مطالعه این فصل می توان تمامی آنچه را که در این تحقیق آورده شده است، مورد توجه قرار داد.
منابع فارسی
ابراهیمی، ابوالقاسم، مردانی گیوی ، اسماعیل،(۱۳۸۱). “جایگاه شرکتهای کوچک و متوسط در نظام های اقتصادی اجتماعی”ماهنامه تدبیر.
اعرابی، سید محمد،(۱۳۸۴). “خدمات مورد انتظار از نهادهای دولتی ایران جهت توسعه صادرات شرکتهای کوچک و متوسط”، پایان نامه دکتری مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی دانشگاه تهران.
پیری، زکیه،(۱۳۸۵). “مدلی برای هوش سازمانی”چهاردمین همایش سالانه دانشجویان ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور، تهران.
حافظ نیا، محمدرضا، (۱۳۸۷).”مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی” سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
جابری، احمد،(۱۳۸۱). “مقدمهای بر مراحل و ساختمان تحقیق علمی)، چاپخانه گرگان، چاپ اول
عزیزی، علیرضا، ۱۳۸۶٫ “رابطه هوش سازمانی با توسعه مدیریت دانش سازمانی در جهاد کشاورزی استان فارس، دانشگاه پیامنور شیراز ، پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی.
غفاری، پیمان. پورمحمدی، فاطمه،۱۳۸۷٫ “نوآوری سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط”، ماهنامه علمی-آموزشی تدبیر، شماره ۱۹۹٫
فتحی، سعید،۱۳۸۵٫ “سیاستهای حمایتی توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط” ، گزارش دفتر توسعه تجارت الکترونیکی، معاونت برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی.
قاسمی، وحید،۱۳۸۹٫ “مدلسازی معادله ساختاری در پژوهشهای اجتماعی با کاربرد Amos Graphics”، انتشارات جامعهشناسان، چاپ اول.
قمی، علیرضا، ۱۳۸۶٫ “تاریخ هوش مصنوعی” دو ماهنامه هوش مصنوعی، سال اول شماره ۴٫
کیانی، معصومه،۱۳۷۲٫ “ضرورت شناخت و حمایت از رشد و توسعه صنایع کوچک در ایران، تجربه ژاپن”، مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتیدر توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور.
ملکینژاد، امیر،۱۳۸۵٫” تحلیلی بر نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی”، فصلنامه راهبرد یاس، شماره ۸، زمستان، ص۱۴۱٫
مؤمنی، منصور، ۱۳۸۷٫ “تحلیل آماری با استفاده از” SPSS انتشارات کتاب نو، تهران، چاپ دوم.
منابع انگلیسی
Ashkanasy, N., Ha¨rtel, C. and Daus, C. (2002), “Diversity and emotion: the new frontiers in organizational behavior research”, Journal of Management, Vol. 28 No. 3, pp. 307-38.
Aulakh, P. S., Kotabe, M., & Teegen, H. (2000). Export strategies and performance of firms from emerging economies: Evidence from Brazil, Chile, and Mexico. Academy of Management Journal, 43(3): 342–۳۶۱٫
Bachman, J., Stein, S., Campbell, K., & Sitarenios, G. (2000). Emotional intelligence in the collection of debt. International.
Bar-On, R. (1997). The Emotional Intelligence Inventory (EQI): Technical manual. Toronto: Multi-Health Systems.
Bar-On, R. (2002). Emotional Quotient Inventory (EQI): Technical Manual. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.
Birchall, David; Tovstiga, George, (2004), “Capabilities for strategic advantage”, journal of American Academy of Business,5(1/2),pp237-42
BURTON RM. , OBEL B. (1998), Strategic Organizational Diagnosis and Design. Developing Theory for ApplicationSecond Edition. Kluwer Academic Publishers.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Tags: