جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

میانگین به دست آمده برای سطح عملکرد شرکت ۸۳/۱ میباشد که نشاندهنده این است که عملکرد شرکت از سطح خوبی برخوردار نیست. میزان کارایی ۶۷/۱ و اثربخشی برابر ۲ میباشد.
میانگین هوش سازمانی ۲۶/۳ به دست آمده که نشان دهنده این است که هوش سازمانی شرکت در سطح نسبتا خوبی قرار دارد.
در شرکت حروف باران متغیری که نسبت به بقیه در سطح بهتری قرار دارد بازارگرایی می باشدکه برابر ۹۰/۳، این مقدار نشان میدهد که شرکت حروف باران از نظر این متغیرسطح نسبتا خوبی برخوردار است.
کمترین میانگین مربوط به متغیر عملکرد، ۸۳/۱ میباشد.
بیشترین میانگین ابعاد فرعی متغیرهای تحقیق عبارتند از:
مشتریگرایی(از ابعاد بازارگرایی) و مدیریت رابطه (از ابعاد فرعی هوش عاطفی) که به ترتیب برابر ۵۰/۴ و۲۰/۴میباشند و این مقادیر نشاندهنده این است که شرکت براساس این ابعاد فرعی در سطح خوبی قرار دارد.
در بین ابعاد فرعی کمترین میزان میانگین مربوط به بعد کارایی(از ابعاد عملکرد) ۶۷/۱ میباشد.
۱۲-۵پیشنهادات
۱-۱۲-۵ پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق
دراین تحقیق مشخص شد که هوش سازمانی بر سازههای تحقیق اثر مثبت دارد و از آنجا که سازه های تحقیق نیز بر یکدیگر اثر دارند با آنچه که در ادامه بیان خواهد شد مدیران بیشتر به اهمیت هوش سازمانی پی خواهند برد:
دو رویکرد برای منشا مزیت رقابتی وجود دارد: ۱- رویکرد مبتنی بر منابع شرکت ۲- رویکرد بازار محور، مدیران برای کسب مزیت رقابتی بر مبنای بازار باید بازارگرایی را در پیش بگیرند تا با آگاهی از نیازهای مشتریان با نوآوریهای مستمر بستر دسترسی به مزیت رقابتی را فراهم کنند. بعد رقیب گرایی در بازارگرایی ارتباط تنگاتنگی با هوش رقابتی دارد و از انجا که در بین سازههای تحقیق بیشترین میانگین مربوط به سازه بازارگرایی (۶۵/۳) میباشد، مدیران می توانند با توجه بیشتر به بازارگرایی دو عامل دیگر را نیز در سطح شرکت ارتقا دهند. به منظور ارتقا بازارگرایی مدیران باید به هوش سازمانی اهمیت زیادی قایل باشند چون نتایج این تحقیق نشان می دهد که هوش سازمانی بر بازارگرایی و همچنین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان اثر مبثت دارد.
برای ارتقا هوش سازمانی مدیران باید سازمان خو د را از همه ابعاد هوش سازمانی( هوش عاطفی، هوش رقابتی، هوش بازار، هوش جمعی، هوش مصنوعی، هوش اجتماعی و…) مورد ارزیابی قرار دهند.
مدلی که در این تحقیق برای ارزیابی هوش رقابتی(مدل پنج داده استراتژیک فاهی) مورد استفاده قرار گرفت، مدل جامعی میباشد در نتیجه به مدیران پیشنهاد میشود که برای ایجاد و ارتقا هوش رقابتی از این مدل استفاده کنند.
تحقیقات نشان داده که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواند برد که ارتباط سازنده و اثربخش با کارکنان خود برقرار کنند و عاملی که می توانند در این زمینه تعیینکننده موفقیت مدیران باشد هوش عاطفی است و با توجه به این که هوش عاطفی یک ویژگی ذاتی نمیباشد بلکه اکتسابی است و با آموزش می توان این عامل ایجاد و ارتقا داد.
به مدیران پیشنهاد میشود که برای ارتقا عملکرد سازمانی به سازههایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند توجه نشان دهند چراکه نتایج این بررسی نشان میدهد که همه سازهها بر عملکرد سازمان اثر مثبت دارند. هوش عاطفی در کارا بودن سازمان نقش بسیار بسزایی دارد زیرا نتایج حاصل از پژوهشهای انجام شده پیرامون هوش عاطفی و کارایی مدیریت نشان میدهد که در بین معیارهای هوش عاطفی، معیار “مهارت های اجتماعی ” در بروز کارایی نقش بسزایی دارد.
استراتژی رقابتی شرکتهای شهرکهای صنعتی از نوع تحلیلگر و تدافعی میباشد، به مدیران پیشنهاد میشود که برای کسب موفقیت در محیط کسب وکارشان به تناسب استراتژی رقابتی با فلسفه وجودی سازمان و نوع صنعتی که در ان فعالیت میکنند توجه نشان دهند.
۲-۱۲-۵ پیشنهادات به شرکت توان مهر
در شرکت توان مهر بازارگرایی و مزیت رقابتی(۸۸/۳ و ۸۷/۳) در سطح خوبی قرار دارند، شرکت با کمی توجه به این دو عامل میتواند آنها را به عوامل موفقیت تبدیل کند. برای بهبود و ارتقا بازارگرایی باید همه ابعاد ان را به خصوص رقیبگرایی را در مرکز توجه قرار داد و برای ارتقا مزیت رقابتی باید همه ابعاد به خصوص تمایز بازاریابی را مورد توجه قرار دهد.
سطح هوش سازمان که براساس هوش عاطفی و هوش رقابتی(۳۴/۳ و۵۳/۳) مورد ارزیابی قرار گرفته امیدوار کننده میباشد و در سطح نسبتا خوبی قرار دارد. میزان هوش عاطفی سازمان نسبت به هوش رقابتی در سطح بهتری قرار دارد. اگر شرکت قصد دارد که میزان هوش سازمانی خود را ارتقا دهد باید هوش رقابتی و به خصوص مفروضات اصلی آن را مورد توجه قرار دهد و در صورتی که از نظر مالی و زمان توانا میباشد با سرمایهگذاری بیشتر در هوش عاطفی و به خصوص بعد خودآگاهی، خیلی سریعتر میتواند به موفقیت و عملکرد بهتری نائل شود.
عملکرد سازمان در سطح نسبتا متوسطی(۹۶/۲) قرار دارد و شرکت برای موفقتر شدن در کسب
وکار باید در اولویت توجه سازمان در بازنگری برنامه قرارگیرد و به خصوص بعد کارایی عملکرد برای بهبود هرچه بیشتر عملکرد مورد بازنگری قرار گیرد.
میانگین استراتژی رقابتی شرکت توان مهر برابر ۶۸/۲ میباشد یعنی استراتژی رقابتی از نوع تدافعی می باشد و در مواردکمی به صورت تحلیلگر عمل میکند، برای موفق بودن در کسب و کار باید هر استراتژی که سازمان قصد دارداز طریق آن به رقابت در بازار بپردازد را از همه جوانب مورد بررسی قرار دهد و در جایی که لازم باشد تغییر جهت دهد تا بتواند بقا خود را در چنین محیط رقابتی تضمین کند.
۳-۱۲-۵پیشنهاداتی به شرکت حروف باران
نقاط قوت شرکت حروف باران بازارگرایی و هوش عاطفی( ۶۲/۳و۹۰/۳) میباشد که این دو متغیر از جمله عوامل تعیینکننده موفقیت سازمان برای کسب عملکرد بالاتر میباشد و شرکت با توجه اندکی به این دو عامل میتواند آن را به سطح بهتری ارتقا دهد و آنها را به شایستگیهای بارز که درنهایت منجر به ایجاد مزیت رقابتی در شرکت میشود ، تبدیل نمایند.
به منظور ارتقا بازارگرایی باید هماهنگی بین وظیفهای و رقیبگرایی را بیشتر مورد توجه قرار دهد و به خصوص رقیبگرایی(۱۷/۳) چراکه در سطح پایینتری قرار دارد و با بهبود آن میتوان بازارگرایی را به سطح بالاتری ارتقا داد.
به منظور بهبود و ارتقا هوش عاطفی باید آگاهی اجتماعی و خودآگاهی( ۴۰/۳ و ۷۵/۳) بیشتر از ابعاد دیگر آن مورد توجه قرار گیرد.
هوشسازمانی شرکت که در اینجا از دو هوش رقابتی و هوش عاطفی(۶۲/۳ و ۹۰/۲) میباشد در سطح نسبتا خوبی قرار دارد. هوش رقابتی عاملی است که شرکت باید توجه بیشتری به آن اختصاص دهد تا بتواند به سطح بالاتری از هوش نائل شود. ابعاد هوش رقابتی در سطح نسبتا خوب قرار دارند ولی در مجموع هوش رقابتی باید بیشتر مورد توجه شرکت باشد.
مزیت رقابتی در سطح متوسطی(۰۹۹/۳) قرار دارد و برای به بهبود آن باید تمایز بازاریابی و رهبری هزینه(۶۷/۲و۴) در برنامهریزیهای شرکت در اولویت توجه قرار گیرند.
عملکرد سازمان ستاده اصلی برنامهریزیها و فعالیتهای سازمان میباشد، سطح عملکرد شرکت حروف باران (۸۳/۱) در سطح خوبی قرار ندارد و شرکت برای اینکه بتواند موفق شود باید در رابطه با عملکرد شرکت بازنگری اساسی کند و برای بهبود آن باید بعد کارایی(بازده دارایی، بازده فروش، بازده سرمایه گذاری) را در اولویت بازنگری قرار دهند و همچنین اثربخشی( رشد سهم بازار، رشد فروش و رشد تولید) را نیز بهبود دهند.
استراتژی رقابتی شرکت حروف باران(۰۹/۳) از نوع تدافعی میباشد، استراتژی تدافعی یعنی شرکت در شرایط ثبات فعالیت میکند و دارای سهم ثابتی از بازار میباشد که از نفوذ سایرین به این بخش جلوگیری میکند. از آنجا که عملکرد شرکت در سطح پایینی میباشد و شرکت از سهم بازار خوبی برخوردار نیست باید در رابطه با استراتژی رقابتی خود نیز بازنگری کند و استراتژی رقابتی تحلیلگر و پیشرو را مورد توجه قرار داده و در برنامه ریزیهای بلندمدت و استراتژیک خود این موضوع را در اولویت بازنگری قرار دهد.
۴-۱۲-۵ پیشنهادات کلی تحقیق
به مدیران پیشنهاد میشود:
۱- در شرکت هایشان یک واحد هوش رقابتی به منظور بررسی منظم فعالیتهای رقبا و ارزیابی فعالیتهای سازمانشان در مقایسه با رقبا ایجاد کنند.
۲-مدیریت باید به صورت دائم تیم هوش سازمان را ترغیب و تحریک کند که محصولاتشان را با بررسی و تحلیل نیازهای مشتریان و تحقیق در زمینه عواملی که به رضایت آنها منجر میشود و با توجه به عملکرد رقبا، به صورت منظم مورد بازنگری قرار دهند.
۳-مدیر باید با کارکنانش روابط خوبی داشته باشد و با آنها در موارد لازم همکاری کند و اطلاعات را با آنها به اشتراک بگذارد.
۴-در رابطه با هوش رقابتی باید مفروضات اصلی آن به صورت واضح و قابل درک بیان شود.
۵-مدیران باید متوجه اهمیت هوش عاطفی باشند و از طریق آموزش مناسب هوش عاطفی را بهبود دهند. هوش عاطفی نه تنها مزایایی را در سطح فردی به همراه دارد بلکه در نهایت منجر به موفقیت سازمان خواهد شد.
۶-مدیران میتوانند در تامین منابع انسانی سازمانشان با استخدام افرادی که هوش عاطفی بالایی دارند و یا با استفاده از برنامههای آموزشی برای بهبود سطح هوش عاطفی کارکنان فعلی، هوش عاطفی سازمانشان را به صورت کلی ارتقا دهند چراکه تشخیص هوش عاطفی در سازمان به تنهایی موضوع با اهمیتی نمیباشد بلکه بهبود و ارتقا آن از طریق آموزش نیز اهمیت دارد بهبود چنین مهارتهایی در سازمان یک سناریو برد-برد برای کارکنان و سازمان میباشد.
۷- مدیران باید توجه داشته باشند که سطح مطلوب هوش عاطفی در تیم، سبک حل تعارض سازمانی را تحت تاثیر قرار میدهد چرا که تحقیقات نشان داده که تیمهای باهوش عاطفی بالا استراتژیهای حل تعارض به صورت همکارانه داشتند، و درجایی که تیمها هوش عاطفی پایینی داشتند استراتژیهای اجتنابی در حل تعارض را ترجیح دادهاند.
۸-هوش عاطفی به صورت مثبت با عملکرد تیم ارائه دهنده خدمات به مشتری در ارتباط میباشد در نتیجه رضایت مشتریان را تحت تاثیر قرار میدهد.
۹- مدیران باید اهمیت توجه به مزیت رقابتی را در چنین جو رقابتی را در فهرست اولویتهایشان قرار دهند و از این موضوع آگاه باشند که هزینه را با توجه به کارایی عملیاتی و استانداردسازی میتوان کاهش داد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است