میانگین استراتژی رقابتی در بین شرکتهای شهرکهای صنعتی برابر ۶۵/۲ به دست آمده است.
که نشاندهنده این است که استراتژی رقابتی در سطح کلی شرکتهای شهرکهای صنعتی بین استراتژی تحلیلگر و تدافعی قرار دارد و بیشتر به سمت استراتژی تدافعی گرایش دارد.
میانگین عملکرد در بین شرکتهای شهرکهای صنعتی ۳۰/۳ به دست آمده است. میانگین اثربخشی و کارایی که دو بعد عملکرد میباشند به ترتیب برابر ۳۸/۳ و ۲۱/۳ میباشد.
۵-۵ نتایج حاصل از بررسی فرضیهها
با استفاده از همبستگی پیرسون رابطه متغیرهای هر فرضیه مورد آرمون قرار گرفت که نتایج ان به قرار زیر است:
۱- هوش سازمانی بر بازارگرایی اثر مثبت میگذارد(هوش عاطفی و هوش رقابتی نیز بر بازارگرایی اثر مثبت میگذارد).
۲- هوش سازمانی بر مزیت رقابتی اثر مثبت میگذارد(هوش عاطفی و هوش رقابتی نیز بر مزیت رقابتی اثر مثبت میگذارند).
۳- هوش سازمانی بر عملکرد سازمان اثر مثبت میگذارد(هوش عاطفی و هوش رقابتی بر عملکرد سازمان اثر مثبت میگذارند).
۴- بازارگرایی بر عملکرد سازمان اثر مثبت میگذارد.
۵- مزیت رقابتی بر عملکرد سازمان اثر مثبت میگذارد.
بررسی فرضیه های مرتبط با استرا تژیهای رقابتی سازمان:
استراتژیهای رقابتی سازمان با توجه به طرح مایلز و اسنو که استراتژیها در قالب ۴ نوع که شامل: استراتژی آیندهنگر، تحلیلگر، تدافعی و انفعالی میباشد. از آنجا که پرسشنامه مربوط به ارزیابی استراتژی رقابتی سازمان به صورت اسمی میباشد برای بررسی رابطه متغیرهای موردنظر با متغیر استراتژی سازمان از روش آزمون H استفاده شده است که نتایج حاصل از این آزمون در نگاره
۵-۴ نشان داده شده است.
۱-بین هوش سازمانی و استراتژی رقابتی سازمان ارتباط معنیداری وجود دارد:
با توجه به اطلاعاتی که از روش آزمون H به دست آمد، بیشترین مقدار میانگین مربوط به استراتژی تحلیلگر میباشد و با توجه به درجه معنیداری که کمتر از ۰۵% میباشد میتوان نتیجه گرفت که در شرکت های شهرکهای صنعتی هوش سازمانی با استراتژی رقابتی تحلیلگر در ارتباط میباشد.
۲- بین هوش عاطفی و استراتژی رقابتی سازمان ارتباط معنیدار وجود دارد:
با توجه به اطلاعاتی که از روش آزمون H به دست آمد، بیشترین مقدار میانگین مربوط به استراتژی تحلیلگر میباشد و با توجه به درجه معنیداری که کمتر از ۰۵% میباشد میتوان نتیجه گرفت که در شرکت های شهرکهای صنعتی هوش عاطفی با استراتژی رقابتی تحلیلگر در ارتباط میباشد.
۳-بین هوش رقابتی و استراتژی رقابتی سازمان ارتباط معنیدار وجود دارد:
با توجه به اطلاعاتی که از روش آزمون H به دست آمد، بیشترین مقدار میانگین مربوط به استراتژی تحلیلگر میباشد و با توجه به درجه معنیداری که کمتر از ۵% میباشد میتوان نتیجه گرفت که در شرکت های شهرکهای صنعتی هوش رقابتی با استراتژی رقابتی تحلیلگر در ارتباط میباشد.
۴-بین عملکرد و استراتژی رقابتی سازمان ارتباط معنیدار وجود دارد:
با توجه به اطلاعاتی که از روش آزمون H به دست آمد، بیشترین مقدار میانگین مربوط به استراتژی تحلیلگر میباشد و با توجه به درجه معنیداری که کمتر از ۵% میباشد میتوان نتیجه گرفت که در شرکت های شهرکهای صنعتی عملکرد با استراتژی رقابتی تحلیلگر در ارتباط میباشد.
۶-۵ نتایج حاصل از مقایسه متغیرها در بین صنایع مختلف
هر کدام از متغیرهای سنجیده شده در این تحقیق از طریق آزمون H به منظور تعیین مقایسه میزان این عوامل در بین صنایع شرکتهای شهرکهای صنعتی مورد آزمون قرار گرفته و نتایج به ترتیب از چپ به راست بر مبنای از کم به بیشتر تنظیم شده است:
۱-۶-۵ هوش سازمانی
غذایی < الکترونیک < شیمیایی< سلولزی <غیرفلزی< نساجی < فلزی
بالاترین میزان هوش سازمانی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به صنعت غذایی میباشد و کمترین میزان هوش سازمانی مربوط به صنعت فلزی میباشد.
۲-۶-۵ هوش عاطفی
غذایی <غیر فلزی< شیمیایی< الکترونیک< فلزی< سلولزی< نساجی
بالاترین میزان هوش عاطفی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به صنعت غذایی میباشد و کمترین میزان هوش عاطفی مربوط به صنعت نساجی میباشد.
۳-۶-۵ هوش رقابتی
نساجی < سلولزی < الکترونیک <غذایی < شیمیایی < فلزی <غیر فلزی
بالاترین میزان هوش رقابتی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به صنعت نساجی میباشد و کمترین میزان هوش رقابتی مربوط به صنعت غیرفلزی میباشد.
۴-۶-۵ بازارگرایی
غذایی < شیمیایی < الکترونیک < فلزی < نساجی < غیرفلزی <سلولزی
بالاترین میزان بازارگرایی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به صنعت غذایی میباشد و کمترین میزان بازارگرایی مربوط به صنعت سلولزی میباشد.
۵-۶-۵ مزیت رقابتی
سلولزی < غذایی < فلزی < غیرفلزی < الکترونیک < شیمیایی <نساجی
بالاترین میزان مزیت رقابتی بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به صنعت سلولزی میباشد و کمترین میزان مزیت رقابتی مربوط به صنعت نساجی میباشد.
۶-۶-۵ عملکرد
الکترونیک < سلولزی < غذایی < غیرفلزی < شیمیایی < فلزی < نساجی
بالاترین عملکرد بین صنایعی که در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند متعلق به صنعت الکترونیک میباشد و کمترین عملکرد مربوط به صنعت نساجی میباشد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Tags: