بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

پیشنهادات
۱-۵ مقدمه
همانطور که در فصلهای قبل اشاره شد هوش سازمانی در ابعاد گوناگون سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد، هوش عاطفی و هوش رقابتی که به عنوان دو بعد از هوش سازمانی در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند به خوبی موید این مطلب میباشد. با افزایش روز افزون رقابت، تبدیل بازارهای محلی به جهانی وتنوع نیازها و خواستههای مشتریان و تنوع فرهنگی ، اجتماعی و… در بازارهای مختلف نیاز روز افزون به بازارگرایی احساس میشود. ارضای نیازهای مشتریان هدف مشترک کلیه واحدها محسوب می‌شود و واحدها به حرکت در این راستا افتخار می‌کنند. جورج کاکس[۲۰۰](۲۰۰۰) معتقد است که ما باید بیشتر به سمت مشتری‌گرایی حرکت کنیم، زیرا مشتری‌گرایی امروزه به عنوان یک ضرورت و اجبار برای سازمانها در آمده است. به همین دلیل در این تحقیق، به بررسی تاثیری هوش سازمان بر عملکرد سازمان با توجه به بازارگرایی و همچنین دو سازه دیگر یعنی مزیت رقابتی و استراتژی رقابتی پرداخته شدهاست، مدل مفهومی که در این تحقیق ارائه گردید پس از تجزیه و تحلیل دادهها و ارزیابی مدل به روش Amos Graphic مورد تایید قرار گرفت.
در این فصل به تشریح دقیق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای این تحقیق و ارائه پیشنهاداتی جهت هر کدام از متغیرهای تحقیق(هوش سازمانی، هوش عاطفی، هوش رقابتی، بازارگرایی، مزیت رقابتی، استراتژی رقابتی و عملکرد سازمان) پرداخته می‌شود.
۲-۵ نتایج توصیفی تحقیق
۱-۲-۵ مشخصات مدیران
اطلاعات افراد شرکت کننده در این تحقیق در ۳ زمینه : سن، جنس،تحصیلات میباشد.
۴۰% افراد بین ۲۵ تا ۳۴سال ، ۴۵% بین ۳۵ تا ۴۴ سال، ۷٫۵% بین ۴۵تا ۵۴ سال و ۷٫۵% بیشتر از ۵۵ سال سن داشتند.
۳۲٫۵% شرکتکنندگان زن و ۶۷٫۵% آنها مرد بودند.
تحصیلات افراد شرکت کننده دراین تحقیق به این صورت میباشد: ۶٫۳% کمتر از فوق دیپلم، ۱۶٫۲% فوق دیپلم، ۶۷٫۵% لیسانس و ۱۰% فوق لیسانس بودند.
۲-۲-۵ مشخصات شرکتها
اطلاعات مربوط به شرکت هایی که نمونه آماری قرار گرفتند در چهار بعد: تعداد کارکنان سازمان، نوع صنعتی که سازمان در آن مشغول به فعالیت میباشد، سن سازمان و اینکه موسسین سازمان بومی یا غیربومی میباشند، است.
تعداد کارکنان۱۲٫۵% شرکتها کمتر از ۱۰، ۵۲٫۵% بین ۱۰ تا ۴۹ ، ۱۰% بین ۵۰ تا ۹۹، ۱۳٫۸% بین ۱۰۰ تا ۱۹۹ و ۱۱٫۲% بین ۲۰۰تا۴۹۹ در صنایع یاد شده فعالیت دارند.
۱۶٫۲% شرکت ها در صنعت فلزی، ۱۳٫۸% در صنعت الکترونیک، ۲۷٫۵% در صنعت غذایی،۶٫۲% در صنعت غیرفلزی، ۵% در صنعت نساجی، ۲۳٫۸%در صنعت شیمیایی و ۷٫۵% در صنعت سلولزی فعالیت دارند.
موسسین۹۱٫۲% شرکت ها بومی و ۸٫۸% شرکت ها غیر بومی میباشند.
سن ۵۳٫۸% شرکت ها بین ۰ تا ۷ سال، ۲۵% بین ۷ تا ۱۴، ۱۷٫۵% بین ۱۵ تا ۲۴، ۳٫۸ % بین ۲۵ تا ۳۴ سال سن دارند.
۳-۵ نتایج حاصل از برآورد و ارزیابی مدل با استفاده از Amos Graphics
۱-۳-۵ نتایج آزمون مدل با شاخصهای تطبیقی
شاخصهای تطبیقی شاخصهایی هستند که بر مبنای مقایسه مدل تدوین شده با مدل استقلال محاسبه میشوند که نشان دهنده آن هستند که چقدر مدل تدوین شده توانسته از مدل استقلال دور شود. که این شاخصها عبارتند از :
۱-۱-۳-۵ شاخص برازش هنجار شده بنتلر- بونت یا NFI : که مقدار قابل قبول برای این شاخص حداقل ۹۰/۰ می‌باشد اما اگر مقدار ۹۵/۰ شود به این معنی است که برازش خوب است. در ارزیابی و برازش مدل مقدار این شاخص ۰٫۹۱ به دست آمده که تایید میشود.
۲-۱-۳-۵ شاخص برازش نسبی یا RFI
که مقدار این شاخصها بین صفر و ۱ تغییرمی‌کند که هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده برازش بهتر داده ها به مدل تفسیر می شود. در ارزیابی و برازش مدل مقدار این شاخص ۰٫۵ به دست آمده که تایید میشود.
۳-۲-۱-۵ شاخص برازش تطبیقیCFI
اگر مقدار این شاخص از ۱ بزرگتر شود آن را برابر با ۱ قرار میدهیم. این شاخص نیز بر مبنای همبستگی بین مقادیر حاضر در مدل قرار دارد به نحوی که ضرایب بالاتر همبستگی بین آنها به مقادیر بالای شاخص برازش تطبیقی میانجامد. در ارزیابی و برازش مدل مقدار این شاخص ۰٫۹۱۷ به دست آمده که تایید میشود.
۲-۳-۵ نتایج آزمون مدل با شاخصهای برازش مقتصد
۱-۲-۳-۵ کای اسکوئر بهنجار یا نسبی (CMIN/DF)
این شاخص یکی از شاخص های عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه شاخص برازش، کای اسکوئر بهنجار ویا نسبی است که از تقسیم ساده مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی مدل محاسبه می شود و در جدول مربوط به کای اسکوئر گزارش می شود. از دیدگاه شوماخر و لومکس مقادیر بین ۱تا ۵ قابل قبول می باشد. CMIN/DF ستون آخر و با برچسب این شاخص جزء شاخص های تطبیقی است. مقادیر ارائه شده برای هر یک از شاخصها در صورتی که بالاتر از ۹۰% باشد نشان دهنده این است که مدل نیاز به اصلاح ندارد. در ارزیابی و برازش مدل برای مدل تحقیق این مقدار این شاخص۴٫۰۵۱ به دست آمده که تایید میشود.
PRATIO2-2-3-5 شاخص نسبت اقتصاد یا
این شاخص به خودی خود یک شاخص برازش محسوب نمیشود اما نشان می دهد که پژوهشگر تا چه حد در تعریف پارامترهای آزاد هزینه کرده است. این شاخص که بر مبنای نسبت درجه آزادی مدل تدوین شده به درجه آزادی مدل استقلال به دست میآید مقداری بین صفر تا یک به خود میگیرد. هرچه مقدار آن کوچکتر باشد حاکی از هزینه بیشتری است که پژوهشگر در آزاد کردن پارامترها صرف کرده است. این شاخص در محاسبه سایر شاخصهای مقتصد مورد استفاده قرار میگیرد.
PNFI 3-2-3-5 شاخص برازش هنجار شده مقتصد یا
اغلب مقادیر بالاتر از ۵۰% یا ۶۰% را برای این شاخص مناسب تلقی کردهاند هرچند توافقی دراینباره وجود ندارد به هر حال مقادیر بالاتر برای این شاخص حاکی از قابل قبولتر بودن مدل است با تاکید بر این نکته که مقدار قابل قبول برای آنها به هیچ وجه قابل مقایسه با مقادیر قابل قبول برای شاخصهای برازش تطبیقی(۹۰% یا ۹۵%) نیست. در ارزیابی و برازش مدل برای مدل تحقیق مقدار این شاخص۰٫۵۳ به دست آمده که تایید میشود.
۴-۲-۳-۵ شاخص برازش تطبیقی مقتصد یا PCFI
همچون شاخص برازش هنجارشده مقتصد مقدار یکسانی برای قابل بودن مدل برای این شاخص ذکر نشده است اما حداقل مقدار ۵۰% بیشتر مورد توافق است و معیار سختگیرانهتر آن را حداقل ۶۰% تعیین کردهاند. در ارزیابی و برازش مدل برای مدل تحقیق این مقدار این شاخص۰٫۵۵ به دست آمده که تایید میشود.
۳-۳-۵ شاخص هلتر
شاخص هلتر یا حجم نمونه بحرانی هلتر یکی از شاخصهایی است که Amos در زیرمجموعه برازش مدل گزارش میکند. این شاخص با برچسب Holter 0.05 و Holter 0.01 برای مدلهای تدوین شده و استقلال گزارش میشوند. این شاخص اساسا با سایر شاخصهای برازش که تاکنون طرح شد متفاوت بوده و مستقیما بر موضوع کافی بودن نمونه تمرکز دارد.
۴-۵ نتایج حاصل از میانگین متغیرهای تحقیق
میانگین هوش رقابتی۳۷/۳ به دست آمده که نشان دهنده سطح نسبتا خوب این متغیر در میان شرکتهای شهرکهای صنعتی است. میانگین ابعاد هوش رقابتی: فرصتهای موفقیت بازار ۵۷/۳، تهدیدات رقیب۳۴/۳، ریسک و خطرات رقابتی۴۱/۳، مفروضات اصلی۹۹/۲ و آسیبهای اصلی ۴۴/۳ میباشند.
میانگین بازارگرایی۶۵/۳ به دست آمده که نشان دهنده سطح نسبتا خوب این متغیر در میان شرکتهای شهرکهای صنعتی است. میانگین ابعاد بازارگرایی: مشتریگرایی۹۹/۳، رقیب
گرایی۳۳/۳، هماهنگی بین وظیفهای۳۷/۳ میباشند.
میانگین هوش عاطفی ۶۱/۳ به دست آمده که نشان دهنده سطح نسبتا خوب این متغیر در میان شرکتهای شهرکهای صنعتی است. میانگین ابعاد هوش عاطفی: خوداگاهی ۳۶/۳، خود مدیریتی۷۴/۳، آگاهی اجتماعی ۷۶/۳ و مدیریت رابطه ۶۹/۳میباشند.
میانگین مزیت رقابتی ۱۴/۳ به دست آمده که نشان دهنده سطح نسبتا خوب این متغیر در میان شرکت های شهرکهای صنعتی است. میانگین ابعاد مزیت رقابتی: تمایز نوآوری ۱۱/۳، تمایز بازاریابی۱۰/۳، رهبری هزینه۲۴/۳میباشند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.