۱۱-۳ روشهای تحلیل و آزمونهای آماری
در این تحقیق از روشهای موجود در آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون‌های آماری به شرح زیر استفاده شده است.
آزمون ضریب همبستگی: تحلیل همبستگی، ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می‌باشد وشدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس ) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ و ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می‌باشد. در این تحقیق، به منظور بررسی شدت و نوع رابطه دو به دوی متغیرها،آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفته است(سرمد و همکاران،۱۳۸۹)..
به منظور سنجش فرضیه ششم که رابطه استراتژی رقابتی و هوش سازمانی(هوش عاطفی و هوش رقابتی) و عملکرد سازمان از آزمون کروسکال-والیس(آزمونH) استفاده شده است(منصور مومنی،۱۳۸۷).
برآورد و آزمون مدل با استفاده از Amos Graphics18 انجام گرفت. مدل تدوین شده بر مبنای چارچوب و پیشینه تجربی تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد؟ این سوالی است که هر پژوهشگری که پژوهش خود را در قالب یک مدل تحلیلی مدون کرده است با آن روبرو است و مایل است تا به آن پاسخ دهد. Amos یکی از موفقترین نرم افزار هایی است که می‌تواند به این سوال پاسخ دهد. این نرم افزار به طور خاص برای مدل سازی معادله ساختاری طراحی شده است اما قابلیت اجرای مجموعه ای از تحلیل های کمی و کیفی و آماری معمول نیز به وسیله آن وجود دارد.که این نرم افزار برای آزمون مدل و تحلیل های کمی وکیفی می‌تواند داده های خام را از نرم افزارهای دیگر مثل Spss فراخوانی کند و آنها را ذخیره کند.
۱-۱۱-۳ مدل معادله ساختاری در Amos Graphic
مدل معادله ساختاری ترکیبی از مدلهای مسیر( روابط ساختاری) و مدلهای عاملی تاییدی(روابط اندازهگیری) است. در مدلهای مسیر پژوهشگر تلاش میکند تا با مجموعهای از روابط یکسویه و دوسویه پدیده یا پدیدههایی را تبیین کند در حالی که متغیرهای حاضر در مدل از نوع مشاهده شده هستند. در مدلهای عاملی تاییدی نیز پژوهشگر بدنبال تعریف سازه یا سازههایی پنهان بر مبنای مجموعهای از معرفهاست. در یک مدل معادله ساختاری به معنای عام، پژوهشگر از طرفی به دنبال آن است که مجموعهای از متغیرهای پنهان را با مجموعهای از معرفها اندازهگیری کرده و از طرف دیگر روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد هر چند ممکن است در این میان برخی از متغیرهای حاضر در مدل ساختاری از نوع متغیرهای مشاهده شده است.
۱-۱-۱۱-۳ برآورد و آزمون مدل: رویکرد دو مرحلهای
پس از تدوین نظری مدل برای تبیین پدیده مورد پژوهش و اندازهگیری متغیرهای پنهان تعریف شده که جزئی از بحث تشخیص مدل را به خود اختصاص میدهد لازم است تا به بحث برآورد مدل یا به عبارت دیگر یرآورد پارامترهای آزاد در مدل و تحلیل شاخصهای کلی و جزئی مدل پرداخت تا مشخص شود که آیا دادههای تجربی در حمایت کنندهی مدل نظری تدوین شده هستند یا خیر و در هر صورت نقاط قوت و ضعف مدل را در کدامیک از اجزای آن باید جستجو کرد. در مرحله اول مدلهای اندازهگیری و در مرحله دوم مدل کلی مورد آزمون قرار میگیرد.
۱-۱-۱-۱۱-۳ برآورد و آزمون مدلهای اندازهگیری
وجود اجزای متعدد در مدل تدوین شده پژوهشگران را به این سمت سوق داده است که قبل از آنکه مدل تدوین شده در همان گام اول مورد آزمون و برآورد قرار گیرد در ابتدا مدلهای اندازه
گیری حاضر در مدل برآورد و آزمون شوند. میتوان گفت که بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان هنگامی منطقیتر و با معناتر تفسیر میشود که اندازهگیری سازههای پنهان با توجه به معیارهای علمی قابل قبول باشند. وجود شاخصهای برازش کلی برای هر یک از مدلهای اندازهگیری به معنای آن است که ورود ان مدل اندازهگیری به مدل معادله ساختاری میتواند پژوهشگر را در تحلیل روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان با اشتباه مواجه سازد.
به دلیل که در مرحله اول مایلیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا هر یک از مدلهای اندازهگیری تدوین شده برای سازهها حائز حداقل معیارهای علمی تعریف شده هستند یا خیر، لازم است تا هر یک از مدلهای اندازهگیری را جداگانه مورد تحلیل قرار دهیم.
۲-۱-۱-۱۱-۳ برآورد و آزمون مدل کلی
پس از اطمینان نسبی از قابل قبول بودن مدلهای اندازهگیری حاضر در مدل معادله ساختاری تدوین شده در موقعیتی هستیم که میتوانیم به برآورد پارامترها و آزمون کلی و جزئی مدل دست زنیم.
۱۲-۳ خلاصه فصل۳
در این فصل، چارچوب نظری تحقیق، نوع و روش تحقیق، فرضیات تحقیق، جامعه آماری تحقیق، حجم و چگونگی جمع آوری داده های مورد نیاز در پژوهش و قلمرو زمانی و مکانی تحقیق بیان گردیده و به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز ، از پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفته، استفاده شده است. همچنین ابزار مورد استفاده در تحلیل داده های پژوهش، معرفی گشته است. در فصل بعدی نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق ارائه خواهد شد.
۱۳-۳ مباحث فصل آینده
در فصل آینده(فصل ۴) به تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزارهای spss و Amos Graphics18 به منظور تایید یا عدم تایید فرضیهها پرداخته شده است.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه
برای تایید یا رد فرضیهها و همچنین بررسی مدل ارائه شده، باید اقدام به تحلیل داده های جمع آوری شده کرد. دادهها پس از دسته بندی و تلخیص، جهت پاسخ به سوالاتی که تحقیق مورد نظر به دنبال پاسخگویی به آنها می‌باشد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و این تحلیل، به نتیجه گیری و تعبیر و تفسیر نهایی منجر می‌شود.
بنابراین در این بخش بر اساس روش های تحلیل و آزمونهای آماری توضیح داده شده در فصل سوم، دادههای جمعآوری شده تحلیل می گردد، فرضیههای تحقیق آزمون می‌شوند و نسبت به تایید یا رد آنها اقدام میگردد.
۲-۴ آمار توصیفی
۱-۲-۴ آمار توصیفی مدیران پاسخدهنده به پرسشنامهها
آمار توصیفی شرکت ها و کارکنانی که در نمونه آماری تحقیق حاضر را شکل دادند و در این تحقیق همکاری نمودهاند در نگاره ۱-۴ ارائه شده است.
نگاره ۱-۴ آمار توصیفی مدیران پاسخدهنده

ویژگیهای مربوط به مدیران فراوانی درصد
سن ۳۵-۲۵ ۳۲ ۴۰%
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
Tags: