سامانه پژوهشی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت  …

سامانه پژوهشی – بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

مزیت رقابتی

تمایز نوآوری

۳

اسپاونوس لیوکا[۱۹۷]، ۲۰۰۱

تمایز بازاریابی

۴

رهبری هزینه

۳

تعدادکل:۱۱

عملکرد

اثربخشی

۳

لی و گیما[۱۹۸]، ۲۰۰۱

کارایی

۳

تعدادکل

۸-۳ تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش تحقیق
مفهوم اعتبار یا روایی به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه موردنظر را میسنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت(سرمد و همکاران،۱۳۸۹).
روشهای مختلفی برای تعیین روایی ابزار اندازهگیری وجود دارد. یکی از این روشها روایی محتوا است. روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار موردنظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازهگیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد.به بیان دیگر، روایی محتوا نشان میدهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است. روایی ظاهری، یک شاخص ابتدایی و حداقل برای روایی محتوا به حساب میآید. این نوع روایی نشان میدهد که عناصر مورد سنجش به طور ظاهری توانایی اندازهگیری مفهوم موردنظر را دارند(سکاران،۱۳۸۰). در این تحقیق برای روایی پرسشنامه از روایی ظاهری استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه به تعدادی از صاحبنظران و اساتید مربوطه از جمله استاد راهنما و مشاور داده شد و از آنها در مورد هر سؤال نظرخواهی گردید که به اتفاق پرسشنامه را تأیید نمودند.
پایایی ابزار تحقیق با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد(سرمد و همکاران، ۱۳۸۹). یکی از روشهای محاسبه قابلیت پایایی، ضریب آلفای کرونباخ۳۵ میباشد که برای محاسبه آن ابتدا باید واریانس نمرات هر سؤال پرسشنامه و واریانس کل آزمون را محاسبه کرد و سپس با استفاده از فرمول مربوطه ضریب آن را محاسبه نمود( سرمد و همکاران، ۱۳۸۹).
۹-۳ قلمرو تحقیق
۱-۹-۳ قلمرو موضوعی تحقیق
موضوع تحقیق حاضر، مطالعه بررسی میزان تأثیر هوش سازمان(هوش عاطفی و هوش رقابتی) بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های بازاریابی( بازارگرایی، مزیت رقابتی، استراتژی رقابتی) میباشد.
۲-۹-۳ قلمرو زمانی
مطالعه در خصوص ادبیات و سابقه تحقیق حاضر از اسفندماه ۱۳۸۸به صورت غیر رسمی آغاز و پس از تصویب پروپوزال در تیر ۱۳۸۹، ادامه تحقیق و جمعآوری دادهها به صورت رسمی ادامه یافت و بقیه مراحل انجام تحقیق زیرنظر استاد راهنما و استاد مشاور انجام شد.
۳-۹-۳ قلمرو مکانی
تحقیق حاضر در مجموعه شرکتهای شهرکهای صنعتی کرمان اجرا شده است. شرکتهای تحت مطالعه، شرکتهای فعال در امر تولید در شرکت های شهرک های صنعتی شهر کرمان واقع در استان کرمان میباشد.
۱۰-۳ جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری مدیران شرکتهای شهرکهای صنعتی کرمان می باشد. در جلسه دفاع پروپازال حداقل نمونه از سوی اساتید حاضر در جلسه حداقل ۳۶ تعیین شد. با توجه به نتایج ارائه شده در Model Fit حاصل از برآورد و تایید مدل به روش Amos Graphics ، یکی از شاخصهای ارائه شده در این مجموعه نتایج شاخص هولتر[۱۹۹] میباشد که حدود میزان مناسب نمونه را نشان میدهد، در این تحقیق این شاخص میزان نمونه در سطح ۰٫۰۱ را ۴۱ و در سطح ۰٫۰۵ را ۳۷ نشان میدهد یعنی میزان نمونه نباید کمتر از مقدار ارائه شده در هر سطح باشد.
تعداد پرسشنامههایی که بین مدیران شرکتهای شهرکهای صنعتی به علت تعداد زیاد سوالات در دو مرحله به تعداد ۱۰۰ تا توزیع شد و در نهایت ۸۰ پرسشنامه پاسخ داده شده دریافت شد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.